กำจัด

ภาษาอังกฤษ


n Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC
คำอธิบาย: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. ในวงศ์ Rutaceae
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นกำจัด , มะข่วง , หมากข่วง
v eradicate
คำอธิบาย: ทำให้สิ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: ขจัด , ขับไล่ , ปราบ
คำที่เกี่ยวข้อง: eliminate , get rid of , exterminate , remove , drive away , abolish , clear up
ตัวอย่างประโยค: ในสังคมของเพื่อนร่วมงาน มีคนอยู่มากที่คิดที่จะกำจัดเพื่อนร่วมงานกันเองเพื่อความก้าวหน้าของตัว