กำกับ

ภาษาอังกฤษ


v control
ความหมายเหมือนกับ: คุม , ควบคุม , ดูแล
คำที่เกี่ยวข้อง: regulate , oversee , supervise , superintend
ตัวอย่างประโยค: คุณแม่ต้องกำกับการใช้จ่ายเงินของลูก
v attach
คำอธิบาย: ส่งมาพร้อมกับ
ความหมายเหมือนกับ: ควบ , แนบ
คำที่เกี่ยวข้อง: add , accompany
ตัวอย่างประโยค: ในการซื้อของแต่ละครั้งต้องมีใบเสร็จกำกับมาด้วย