การไตร่ตรอง

ภาษาอังกฤษ


n meditation
ความหมายเหมือนกับ: การตริตรอง , การตรึกตรอง , การคิดทบทวน , การวิเคราะห์ , การพิเคราะห์ , การพิจารณา
คำที่เกี่ยวข้อง: pondering , thinking over , consideration
ตัวอย่างประโยค: ในการพิจารณาคดีต่างๆ ของศาลต้องผ่านการไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top