การเห็นด้วย

ภาษาอังกฤษ


n acceptance
ความหมายเหมือนกับ: การยอมรับ , การยินยอม , การเห็นชอบ , การตกลง
คำที่เกี่ยวข้อง: admission , agreement , allowance