การเห็นด้วย

ภาษาอังกฤษ


n acceptance
ความหมายเหมือนกับ: การยอมรับ , การยินยอม , การเห็นชอบ , การตกลง
คำที่เกี่ยวข้อง: admission , agreement , allowance


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top