การเริ่มต้น

ภาษาอังกฤษ


n auspicious inauguration
ความหมายเหมือนกับ: ครั้งแรก
คำที่เกี่ยวข้อง: auspicious time , initial period , beginning
n beginning
ความหมายเหมือนกับ: การเริ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: commencement , start , arising , emergence , initiation , opening