การันต์

ภาษาอังกฤษ


n the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute
คำอธิบาย: ตัวอักษรที่ไม่ออกเสียง ซึ่งมีไม้ทัณฑฆาตกำกับไว้
ความหมายเหมือนกับ: ทัณฑฆาต , เครื่องหมายการันต์ , ตัวการันต์
ตัวอย่างประโยค: ชื่อของฉันและชื่อของเพื่อนมีตัวการันต์อยู่

คำที่มี "การันต์" ในคำ


ตัวการันต์ n mark dictate in a silent letter
ความหมายเหมือนกับ: การันต์

เครื่องหมายการันต์ n the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute
ความหมายเหมือนกับ: ทัณฑฆาต , ตัวการันต์

ตัวการันต์ n the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute
ความหมายเหมือนกับ: ทัณฑฆาต , เครื่องหมายการันต์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top