การส่งเสริม

ภาษาอังกฤษ


n push
ความหมายเหมือนกับ: การหนุน , การสนับสนุน
คำที่เกี่ยวข้อง: encourage , support , promotion

คำที่มี "การส่งเสริม" ในคำ


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี n The Office of the Maritime Promotion Commission

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี n the Office of the Maritime Promotion Commission
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา กับบริษัทที่ปรึกษากลุ่มหนึ่ง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน n Office of the Board of Investment
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีมติเมื่อ 13 สิงหาคม 2541 ดำเนินมาตรการเพื่อเร่งรัดการส่งออก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ n National Youth Bureau
ความหมายเหมือนกับ: สยช.
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ จะทำการสรรหาและเชิดชูเยาวชนดีเด่นและผู้ทำประโยชน์ต่อเยาวชนประจำปี 2545

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย n Dairy Farming Promotion Organization of Thailandค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top