การวิเคราะห์

ภาษาอังกฤษ


n meditation
ความหมายเหมือนกับ: การตริตรอง , การตรึกตรอง , การคิดทบทวน , การพิเคราะห์ , การพิจารณา
คำที่เกี่ยวข้อง: pondering , thinking over , consideration
n analysis
ความหมายเหมือนกับ: การใคร่ครวญ , การคิด , การไตร่ตรอง , การใช้เหตุผล , การพิจารณา
คำที่เกี่ยวข้อง: examination , scrutiny , perusal , consideration , deliberation

คำที่มี "การวิเคราะห์" ในคำ


การวิเคราะห์งาน n analysis
ตัวอย่างประโยค: การวิเคราะห์งานในแต่ละขั้นตอนต้องทำอย่างละเอียด

การวิเคราะห์เนื้อหา n content analysis
ตัวอย่างประโยค: ขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำรายงานคือการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อเขียนในรายงาน

การวิเคราะห์วิจารณ์ n criticism
ความหมายเหมือนกับ: การวิพากษ์วิจารณ์ , การวิจารณ์

ผลการวิเคราะห์ n analysis result
คำอธิบาย: ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นคว้า ศึกษาข้อมูลอย่างมีระบบ
ความหมายเหมือนกับ: ผลวิจัย
ตัวอย่างประโยค: จากผลการวิเคราะห์ พบว่าการโคจรของดาวเทียมทำให้เรามีสื่อสารที่ก้าวหน้ามากขึ้นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top