การลาก

ภาษาอังกฤษ


n drag
คำอธิบาย: การทำให้เคลื่อนที่ไปโดยวิธีต่างๆ เช่น การดึง การฉุด การถูไป การล่ามไป การโยงไป
ความหมายเหมือนกับ: การดึง , การฉุด
คำที่เกี่ยวข้อง: tug , haul , draw , tow , pull
ตัวอย่างประโยค: ไม้กองนี้ลำเลียงออกมาจากป่าโดยการลากของช้าง