การรำลึก

ภาษาอังกฤษ


n recall
ความหมายเหมือนกับ: การระลึก , การนึกถึง , การคิดถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: remembrance , recollection , reminiscence
ตัวอย่างประโยค: ทุกวันที่ 14-16 ตุลาคมของทุกปีจะมีงานที่แสดงถึงการรำลึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของคนไทย เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับรู้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top