การยกย่อง

ภาษาอังกฤษ


n praise
ความหมายเหมือนกับ: การเทิดทูน , การสรเสริญ , การแซ่ซ้องสรรเสริญ , การยกย่องชมเชย , การสรรเสริญเยินยอ
คำที่เกี่ยวข้อง: admiration , commendation , laudation , eulogy
คำตรงข้าม: การดูถูก , การลบหลู่
n glorification
คำที่เกี่ยวข้อง: illustriousness , praise , admiration , commendation
n praise
ความหมายเหมือนกับ: การสรรเสริญ , การเยินยอ
คำที่เกี่ยวข้อง: eulogy , admiration