การพัฒนา

ภาษาอังกฤษ


n development
คำอธิบาย: การทำให้ดีขึ้น, การทำให้เจริญ
คำที่เกี่ยวข้อง: progress
ตัวอย่างประโยค: ทุกวันนี้ดิสเกตต์ได้รับการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง ในขณะที่ความจุข้อมูลกลับเพิ่มขึ้น

คำที่มี "การพัฒนา" ในคำ


การพัฒนาภาษา n language development
ความหมายเหมือนกับ: การพัฒนาทางด้านภาษา

การพัฒนาทางด้านภาษา n language development

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา n The Education for Development Foundation
คำอธิบาย: องค์กรอาสาสมัครที่ไม่แสวงหาผลกำไร ให้ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ต้องการเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอน ต้น แต่ครอบครัวไม่สามารถจะสนับสนุนให้เรียนต่อได้ อันเนื่องมาจากความยากจน
ตัวอย่างประโยค: มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาได้มีการจัดการประชุมสรุปผลการ ทำงานประจำปีขึ้น ที่สวนเพชรรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ n Office of the National Economic and Social Development Board

กรมการพัฒนาชุมชน n Community Development Department
หน่วยนับ: กรม
ตัวอย่างประโยค: กรมการพัฒนาชุมชนมีหน้าที่สำคัญคือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชนบท

การวิจัยและการพัฒนา n research and development
ตัวอย่างประโยค: สินค้าได้ผ่านการวิจัยและการพัฒนาและเตรียมออกวางตลาดในเร็วๆ นี้

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ n Office of the National Economic and Social Development Boardค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top