การประกาศ

ภาษาอังกฤษ


n stating
ความหมายเหมือนกับ: การบอก , การเล่า , การเปิดเผย , การอธิบาย , การชี้แจง
คำที่เกี่ยวข้อง: announcement , declaration , proclamation , annunciation , noticing , clarification , publication
n revelation
ความหมายเหมือนกับ: การเปิดเผย
คำที่เกี่ยวข้อง: uncovering , disclosure , opening , exposure , propagation , spread , dissemination , unveiling