การต่อเติม

ภาษาอังกฤษ


n expansion
คำอธิบาย: การเพิ่มขนาดสิ่งก่อสร้าง
ความหมายเหมือนกับ: การเสริม , การเพิ่ม , การเพิ่มเติม
คำที่เกี่ยวข้อง: addition , extension , raise , increment
ตัวอย่างประโยค: การต่อเติมอาคารบ้านเรือนต้องได้รับอนุญาติจากสำนักงานเขตที่ตนอาศัยอยู่


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top