การตอบสนอง

ภาษาอังกฤษ


n reaction
ความหมายเหมือนกับ: การตอบรับ , ผลสะท้อน
n reaction
ความหมายเหมือนกับ: แรงโต้ตอบ , การตอบรับ , แรงสะท้อน , ผลสะท้อน
n return
ความหมายเหมือนกับ: การชดเชย , การทดแทน
คำที่เกี่ยวข้อง: requital , retaliation , remuneration , reciprocation , compensation , reprisal