การช่วยเหลือ

ภาษาอังกฤษ


n patronage
ความหมายเหมือนกับ: การเกื้อกูล , การค้ำจุน , การอนุเคราะห์
คำที่เกี่ยวข้อง: help , support , aid , assistance , sustentation
n cooperation
ความหมายเหมือนกับ: การร่วมใจ , การร่วมมือ , การร่วมแรงร่วมใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: collaboration
n supporting
ความหมายเหมือนกับ: การสนับสนุน
คำที่เกี่ยวข้อง: backing , sponsoring
n assistance
คำที่เกี่ยวข้อง: aid , help


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top