การคิดทบทวน

ภาษาอังกฤษ


n meditation
ความหมายเหมือนกับ: การตริตรอง , การตรึกตรอง , การวิเคราะห์ , การพิเคราะห์ , การพิจารณา
คำที่เกี่ยวข้อง: pondering , thinking over , consideration


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top