การคิด

ภาษาอังกฤษ


n activities of mind
ความหมายเหมือนกับ: ความคิด
คำที่เกี่ยวข้อง: mental work
n analysis
ความหมายเหมือนกับ: การใคร่ครวญ , การวิเคราะห์ , การไตร่ตรอง , การใช้เหตุผล , การพิจารณา
คำที่เกี่ยวข้อง: examination , scrutiny , perusal , consideration , deliberation
n thinking over
คำที่เกี่ยวข้อง: pondering
n contemplation
คำที่เกี่ยวข้อง: intention , thinking over , consideration

คำที่มี "การคิด" ในคำ


การคิดทบทวน n meditation
ความหมายเหมือนกับ: การตริตรอง , การตรึกตรอง , การวิเคราะห์ , การพิเคราะห์ , การพิจารณา

การคิดคำนึง n consideration
ความหมายเหมือนกับ: การใคร่ครวญ

การคิดถึง n recall
ความหมายเหมือนกับ: การระลึก , การนึกถึง

การคิดถึง n recall
ความหมายเหมือนกับ: การระลึกถึง , การนึกถึง

การคิดคำนึง n thinking
ความหมายเหมือนกับ: การใคร่ครวญ , ห้วงคำนึงค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top