การขาดอาหาร

ภาษาอังกฤษ


n malnutrition
ตัวอย่างประโยค: ประเทศที่ยากจนพบว่ามีคนตายเพราะสาเหตุการขาดอาหารโดยส่วนมาก