กะ

ภาษาอังกฤษ


n shift
หน่วยนับ: กะ
ความหมายเหมือนกับ: คาบ
คำที่เกี่ยวข้อง: turn , duty
ตัวอย่างประโยค: การเข้าทำงานส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 2 กะคือกะเช้าและกะเย็น
v estimate
ความหมายเหมือนกับ: คาด , ประมาณ , กำหนด , คะเน
คำที่เกี่ยวข้อง: calculate
ตัวอย่างประโยค: บริษัทกะว่างานโครงการนี้จะเสร็จภายในปีนี้

คำที่มี "กะ" ในคำ


กะโผลกกะเผลก v hobble
คำอธิบาย: อาการเดินไม่ปกติ คือ ยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่ง อย่างคนขาพิการเดิน
ความหมายเหมือนกับ: เขยก , กะเผลก , โขยกเขยก
ตัวอย่างประโยค: จอห์น ซิลเวอร์กะโผลกกะเผลกไปยังประตู

กะโผลกกะเผลก adv lamely
คำอธิบาย: อาการเดินไม่ปกติ คือ ยกขาข้างหนึ่งไม่ได้ระดับกับอีกข้างหนึ่ง อย่างคนขาพิการเดิน
ความหมายเหมือนกับ: เขยก , กะเผลก , โขยกเขยก
ตัวอย่างประโยค: อุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้เขาต้องเดินกะโผลกกะเผลกอยู่เป็นเดือน

กะเทาะ v peel off
คำอธิบาย: ล่อนหลุดออกมาเป็นชิ้นๆ หรือเป็นแผ่นๆ
ความหมายเหมือนกับ: ลอก , ล่อน
ตัวอย่างประโยค: ลวดลายดอกไม้เถาที่ขอบถาดเริ่มกระเทาะขึ้นสนิม

กะเทาะ v shell
คำอธิบาย: ทำให้ล่อนหลุดออก
ความหมายเหมือนกับ: กะเทาะ
ตัวอย่างประโยค: เมื่อไก่ออกไข่แล้ว แม่ไก่จะคอยกกไข่ของตนจนลูกไก่กระเทาะเปลือกไข่ออกมา

กะเกณฑ์ v exact
คำอธิบาย: บังคับ, กำหนดเป็นเชิงบังคับ
ความหมายเหมือนกับ: กำหนด , ถือ , ระบุ , สรุป
ตัวอย่างประโยค: อย่ากะเกณฑ์ว่าเธอเป็นเพียงพนักงานเท่านั้น

กะชะ n pannier
คำอธิบาย: ภาชนะสานชนิดหนึ่ง ตั้งได้คล้ายตะกร้า รูปร่างสูงตรงขึ้นไป สำหรับบรรจุเครื่องเดินทาง เช่น ผ้าและอาหาร ปากไม่มีขอบ เพื่อบีบให้ติดกันแล้วร้อยเชือกแขวนไปบนหลังสัตว์บรรทุก เป็นต้น.
ตัวอย่างประโยค: คุณยายหิ้วกะชะใส่ของไปขายที่ตลาด

กะชึ่กกะชั่ก adv unhurriedly
คำอธิบาย: ติดๆ ขัดๆ, ไปไม่สะดวก
ตัวอย่างประโยค: รถไฟวิ่งกะชี่กกะชั่ก

กะแช่ n palm wine
คำอธิบาย: น้ำเมาหมักแช่เชื้อ แต่ยังมิได้กลั่นเป็นสุรา
ความหมายเหมือนกับ: น้ำตาลเมา
ตัวอย่างประโยค: เขากินกะแช่มากเกินไปจนเมา

กะซวก v abruptly stab
ความหมายเหมือนกับ: แทง
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกคนร้ายใช้มีดกระซวกที่ท้องจนบาดเจ็บสาหัส

กะดำกะด่าง adj discoloured
คำอธิบาย: ดำๆ ด่างๆ, สีไม่เสมอกัน
ความหมายเหมือนกับ: กระดำกระด่าง
ตัวอย่างประโยค: เสื้อตัวนี้สีกะดำกะด่าง

กะดี n mosque
คำอธิบาย: โรงทำพิธีศาสนาอิสลาม-ชนอิสลาม
หน่วยนับ: โรง, หลัง
ความหมายเหมือนกับ: สุเหร่า

กะดี่ v lift up
คำอธิบาย: ดีดหรืองัดของหนักขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ดีดขึ้น , กระดี่
ตัวอย่างประโยค: เขาพยายามกะดี่เสาต้นใหญ่ให้พ้นทาง

กะตุด n tiny rolled metal amulet with sacred letter
คำอธิบาย: เครื่องรางชนิดหนึ่ง
หน่วยนับ: ดอก
ความหมายเหมือนกับ: ตะกรุด , กะตรุด

กะเตงๆ adv swayingly
คำอธิบาย: ลักษณะที่ไปอย่างไม่เรียบร้อยคล้ายกับมีของถ่วงอยู่ข้างหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: เขาอุ้มน้องกะเตงๆ

กะเตงๆ v swayingly hug
คำอธิบาย: อุ้มกระเดกโยกไปโยกมาอยู่ที่เอวข้างหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: เธอจะกะเตงๆ ลูกไปทำไมกัน

กะโตงกะเตง adv swayingly
ความหมายเหมือนกับ: โตงๆ เตงๆ , แกว่งไปแกว่งมา
ตัวอย่างประโยค: มะม่วงต้นนี้ลูกดกห้อยกะโตงกะเตง

กะทะ n frying pan
คำอธิบาย: ภาชนะก้นตื้นปากผาย ใช้สำหรับหุงต้มและทอด
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ความหมายเหมือนกับ: กระทะ
ตัวอย่างประโยค: ข้าวผัดอยู่ในกะทะบนเตา

กะทันหัน adv suddenly
ความหมายเหมือนกับ: กะทันหัน , ด่วน , เร็ว , ฉับพลัน , ทันที
ตัวอย่างประโยค: อุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน

กะทิ n coconut milk
คำอธิบาย: น้ำที่คั้นออกจากมะพร้าวขูดโดยเจือน้ำบ้างเล็กน้อย
ความหมายเหมือนกับ: น้ำกะทิ
ตัวอย่างประโยค: แม่คั้นเนื้อมะพร้าวเพื่อเอากะทิไปทำขนม

กะเทย n hermaphrodite
คำอธิบาย: คนที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: กะเทยส่วนใหญ่ชอบแต่งกายคล้ายผู้หญิง

กะเทาะ v crack
คำอธิบาย: ล่อนหลุดออกมาเป็นชิ้นๆ หรือเป็นแผ่นๆ
ความหมายเหมือนกับ: ล่อนหลุด , ลอก
ตัวอย่างประโยค: ปูนที่ฝาผนังกะเทาะออกหลายแห่ง

กะเทาะ v shell
ความหมายเหมือนกับ: กะเทาะเปลือก
ตัวอย่างประโยค: คุณตากะเทาะเปลือกเกาลัดให้หลานสาวกิน

กะบัง n shield
คำอธิบาย: เครื่องบัง, เครื่องกั้น เช่น กะบังหมวก
ความหมายเหมือนกับ: บัง , กระบัง

กะบังลม n diaphragm
คำอธิบาย: แผ่นกั้นประกอบขึ้นด้วยกล้ามเนื้อและเนื้อพังผืดแยกช่องท้องออกจากช่องอก มีอาการยืดและหดได้เพื่อช่วยในการหายใจ
ตัวอย่างประโยค: กะบังลมสามารถยืดและหดได้ ช่วยในการหายใจ

กะบังหน้า n headdress
คำอธิบาย: กรอบหน้าเป็นเครื่องประดับ
หน่วยนับ: กรอบ, อัน
ความหมายเหมือนกับ: กรอบหน้า

กะบิล n rule
ความหมายเหมือนกับ: ระเบียบ , หมู่ , กบิล
ตัวอย่างประโยค: กรุณาจัดแฟ้มงานให้เป็นกะบิล

กะบึงกะบอน adj peevish
คำอธิบาย: โกรธอย่างแสนงอน
ความหมายเหมือนกับ: กะบอนกะบึง , เง้างอด , งอน
ตัวอย่างประโยค: เธอทำท่ากะบึงกะบอนตลอดวัน

กะปริบ v wink
หน่วยนับ: ครั้ง
ความหมายเหมือนกับ: กะพริบ
ตัวอย่างประโยค: หล่อนกะปริบตาให้เขา

กะปลกกะเปลี้ย v be tired
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนแอ
ตัวอย่างประโยค: เขายังกะปลกกะเปลี้ยอยู่เลย

กะปวกกะเปียก adv weakly
ความหมายเหมือนกับ: ปวกเปียก , อ่อนกำลัง
ตัวอย่างประโยค: เธอเป็นลมจนตัวอ่อนกะปวกกะเปียก

กะป้ำกะเป๋อ v be clumsy and stupid
ความหมายเหมือนกับ: ป้ำๆ เป๋อๆ , เลอะเทอะ , หลงลืม , หลงๆ ลืมๆ
ตัวอย่างประโยค: นิภากะป้ำกะเป๋อมากขึ้นทุกวัน

กะปิ n shrimp paste
คำอธิบาย: ของเค็มทำด้วยเคยกับเกลือโขลกและหมักไว้ ใช้ปรุงอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: เยื่อเคย
ตัวอย่างประโยค: ร้านอาหารร้านนี้มีน้ำพริกกะปิเป็นอาหารจานเด่น

กะโปโล adj nonsensical
คำอธิบาย: ไม่ได้เรื่องราว
ตัวอย่างประโยค: ใครจะสนใจเด็กกะโปโลอย่างฉัน

กะผลุบกะโผล่ v come and go
ความหมายเหมือนกับ: ผลุบๆ โผล่ๆ
ตัวอย่างประโยค: วุฒิชัยกะผลุบกะโผล่ที่หน้าประตู

กะเผลก adv lamely
คำอธิบาย: อาการเดินไม่ปกติ เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: กะโผลกกะเผลก , เขยก
ตัวอย่างประโยค: ทำไมคุณเดินกะเผลกแบบนั้น

กะพรวดกะพราด adv thoughtlessly
ความหมายเหมือนกับ: พรวดพราด , ลุกลน , ลนลาน
ตัวอย่างประโยค: หล่อนวิ่งกะพรวดกะพราดเข้าไปในครัว

กะพริบ v blink
คำอธิบาย: เปิดและปิดโดยเร็ว
ตัวอย่างประโยค: คนขับรถกะพริบไฟหน้ารถเพื่อป็นการเตือนไม่ให้แซงขึ้นมา

กะพริบ v wink
คำอธิบาย: ปิดแล้วเปิดโดยเร็ว
หน่วยนับ: ครั้ง
ความหมายเหมือนกับ: ขยิบ , พริบ
ตัวอย่างประโยค: ไฟที่ประดับตามต้นไม้เป็นรายทางกระพริบแสงสว่างเรืองรองไปทั่ว

กะพริบตา v blink
หน่วยนับ: ครั้ง
ความหมายเหมือนกับ: ขยิบตา , พริบตา
ตัวอย่างประโยค: เด็กน้อยกระพริบตาหลายครั้งเพราะแสงแฟลชที่ใช้ถ่ายรูปเข้าตา

กะพรุน n jelly-fish
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: แมงกะพรุน
ตัวอย่างประโยค: แถวนี้มีกะพรุนเยอะ

กะพ้อ n water tube
คำอธิบาย: กระบอกตักน้ำ ปากแฉลบอย่างพวยกา
หน่วยนับ: กระบอก
ความหมายเหมือนกับ: กะพล้อ

กะเพรา n basil
คำอธิบาย: ชื่อไม้ล้มลุก ในวงศ์ Labiatae กลิ่นฉุน ใช้ปรุงอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: ใบกะเพรา
ตัวอย่างประโยค: ข้าวผัดกะเพราไก่ คืออาหารโปรดของฉัน

กะรัง n coral
คำอธิบาย: ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง จำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเล แต่ละตัวมีรูปร่างทรงกระบอก ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกระจุก สร้างหินปูนออกมาพอกทับถมกันเป็นโครงรูปร่างต่างๆ อาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อน
ความหมายเหมือนกับ: ปะการัง , การัง
ตัวอย่างประโยค: ที่นี่กะรังถูกทำลายไปมาก

กะรัต clas karat
คำอธิบาย: หน่วยมาตราชั่งเพชรพลอย 1 กะรัต เท่ากับ 20 เซนติกรัม หรือ 3.0865 เกรน
หน่วยนับ: กะรัต
ตัวอย่างประโยค: แหวนหมั้นวงนี้ใช้เพชรหนัก 5 กะรัต

กะรัตหลวง n a Thai weight unit for precious stones equal to 20 centigrams
คำอธิบาย: มาตรน้ำหนักตามวิธีประเพณี ใช้สำหรับชั่งเพชรพลอย

กะริง n snare for trapping the skipping animals
คำอธิบาย: บ่วงหวายสำหรับดักสัตว์ที่กระโดด เช่นเนื้อและกวาง
ความหมายเหมือนกับ: กะหริ่ง
ตัวอย่างประโยค: พรานใช้กะริงล่าสัตว์

กะรุ่งกะริ่ง adj ragged
คำอธิบาย: ขาดออกเป็นริ้วๆ, เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
ความหมายเหมือนกับ: รุ่งริ่ง
ตัวอย่างประโยค: เขาสวมเสื้อผ้าขาดกะรุ่งกะริ่ง

กะรุน n corundum
คำอธิบาย: แร่ชนิดหนึ่งประกอบด้วยธาตุอะลูมิเนียมกับออกซิเจน แต่มักมีสิ่งอื่นผสมอยู่ทำให้มีสีต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: คอรุน
ตัวอย่างประโยค: กะรุนเป็นแร่ที่ไม่มีค่า

กะเร่อกะร่า adv clumsily
ความหมายเหมือนกับ: เร่อร่า
ตัวอย่างประโยค: ชายคนนั้นเดินกะเร่อกะร่าเข้ามาในห้องประชุม

กะเรี่ยกะราด adv shyly
คำอธิบาย: ยิ้มอย่างเหนียมอาย
ตัวอย่างประโยค: เขายิ้มกะเรี่ยกะราด

กะลวย n plume
คำอธิบาย: หางนกหรือหางไก่ คู่ที่ยาวกว่าขนอื่น
ตัวอย่างประโยค: ชุดของนักร้องคาเฟ่ส่วนใหญ่ประดับไปด้วยกะลวย

กะล่อน adj slippery
คำอธิบาย: พูดคล่อง แต่ไม่จริงเป็นส่วนมาก
ตัวอย่างประโยค: คนกะล่อนไม่น่าคบ

กะล่อมกะแล่ม v speak evasively
คำอธิบาย: พูดไม่สู้ชัดความเพื่อให้เสร็จไป
ความหมายเหมือนกับ: กล้อมแกล้ม
ตัวอย่างประโยค: เสียงเขากะล่อมกะแล่มฟังไม่รู้เรื่อง

กะล่อมกะแล่ม v chew imperfectly
คำอธิบาย: เคี้ยวไม่ทันแหลกแล้วกลืน
ตัวอย่างประโยค: ยายแก่ซึ่งไม่มีฟันกะล่อมกะแล่มกลืนเนื้อเข้าไป

กะล่อยกะหลิบ adv actively
คำอธิบาย: คล่องแคล่วว่องไวในการใช้มืออย่างแนบเนียนน่าดู
ตัวอย่างประโยค: งานนี้ทำได้กะล่อยกะหลิบดีทีเดียว

กะละปังหา n coralline
คำอธิบาย: ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง แต่ละตัวเล็กมาก รูปร่างทรงกระบอกหรือรูปถ้วย สร้างเปลือกเป็นโครงร่างแข็งหุ้มลำตัว มีช่องเปิดให้ตัวโผล่ออกมา อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โครงซากทับถมกันจนมีรูปร่างคล้ายกิ่งไม้ มีสีต่างกันแล้วแต่ชนิด
ความหมายเหมือนกับ: กัลปังหา

กะละมัง n basin
คำอธิบาย: ชามอ่างหรือถาดเป็นต้น ทำด้วยโลหะเคลือบ
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ตัวอย่างประโยค: เราซักผ้าในกะละมัง

กะละแม n kind of Thai toffee like caramel
คำอธิบาย: ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยข้าวเหนียว กะทิ และ น้ำตาล กวนจนเหนียวเป็นสีดำ
หน่วยนับ: ชิ้น, อัน
ตัวอย่างประโยค: กะละแมมีรสหวาน

กะลา n coconut shell
คำอธิบาย: ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าว
หน่วยนับ: ใบ, ซีก
ตัวอย่างประโยค: สร้อยคอเส้นนี้ทำมาจากกะลามะพร้าว

กะลา n half of coconut shell
หน่วยนับ: ใบ
ตัวอย่างประโยค: เขาโยนเศษเงินลงในกะลาขอทาน

กะลาสี n sailor
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ลูกเรือ
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเรือรบมาถึงฝั่งพวกกะลาสีพากันกระโดดขึ้นท่าอย่างเบิกบาน

กะลาหัว n skull
คำอธิบาย: กะโหลกศีรษะ เป็นคำไม่สุภาพ
ตัวอย่างประโยค: จนอย่างนี้ยังไม่เจียมกะลาหัวอีก

กะลิ้มกะเหลี่ย v flirt
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าชู้
ตัวอย่างประโยค: นี่เธอ อย่ามากะลิ้มกะเหลี่ยแถวนี้บ่อยนักนะ

กะเล่อกะล่า adj clumsy
ความหมายเหมือนกับ: กะเล่อกะล่า , เล่อล่า
ตัวอย่างประโยค: ดูซิผู้ชายคนนั้นท่าทางกะเล่อกะล่าจริงๆ

กะโล่ n sun helmet
คำอธิบาย: ชื่อหมวกกันแดดชนิดหนึ่ง ทรงคลุ่ม มีปีกแข็งโดยรอบ โครงทำด้วยไม้ฉำฉาหรือไม้ก๊อกเป็นต้นแล้วหุ้มผ้าหรือทำด้วยใบลาน
หน่วยนับ: ใบ
ความหมายเหมือนกับ: หมวกกะโล่
ตัวอย่างประโยค: แม่ใส่กะโล่ออกไปนอกบ้าน

กะหนอกะแหน adv pleasingly and lively (talk)
คำอธิบาย: เสียงพูดอย่างน่าเอ็นดูเหมือนเสียงเด็กพูด.
ความหมายเหมือนกับ: กระหนอกระแหน
ตัวอย่างประโยค: หล่อนพูดจากระหนอกระแหนน่าฟัง

กะหน็องกะแหน็ง adj speaking with foreign accent
คำอธิบาย: เสียงแปร่งสูงๆ ต่ำๆ.

กะหนุงกะหนิง adv whisperingly
คำอธิบาย: เสียงพูดจู๋จี๋ระหว่างคู่รัก
ความหมายเหมือนกับ: หนุงหนิง
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาคุยกันกะหนุงกะหนิงตลอดเวลา

กะหมอก n fire
ความหมายเหมือนกับ: ไฟ
ตัวอย่างประโยค: กะหมอกเริ่มมอดลงแล้ว

กะหรี่ n curry
คำอธิบาย: แกงชนิดหนึ่ง สีเหลือง ปรุงด้วยเครื่องเทศ
ตัวอย่างประโยค: ฉันชอบกินแกงกะหรี่ไก่

กะหรี่ปั๊บ n curry puff
คำอธิบาย: ชื่อของกินชนิดหนึ่ง ใช้แป้งสาลีห่อไส้ผสมผงกะหรี่ แล้วจับจีบคล้ายหอยแครง ทอดน้ำมัน
หน่วยนับ: ชิ้น
ตัวอย่างประโยค: ที่มวกเหล็กมีกะหรี่ปั๊บอร่อยมาก

กะหล่อยกะหลิบ adv actively
คำอธิบาย: คล่องแคล่วในการใช้มืออย่างว่องไวน่าดู
หน่วยนับ: ช้า
ความหมายเหมือนกับ: กะล่อยกะหลิบ
ตัวอย่างประโยค: เขาทำงานได้กะหล่อยกะหลิบดี

กะหลาป๋า n Eugenia javanica
หน่วยนับ: ลูก
ตัวอย่างประโยค: ชมพู่กะหลาป๋ารสชาดดีไหม

กะหล่ำ n cauliflower
คำอธิบาย: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Brassica oleracea Linn. ในวงศ์ Cruciferae มีหลายพันธุ์
หน่วยนับ: หัว
ตัวอย่างประโยค: กะหล่ำหัวนี้มีตำหนิ

กะหล่ำปลี n cabbage
หน่วยนับ: หัว
ตัวอย่างประโยค: กระหล่ำปลีที่นี่ไม่ฉีดยาฆ่าแมลง

กะหลีกะหลอ adv mutter
คำอธิบาย: แสดงกิริยาท่าทางหรือพูดจาประจบประแจงอย่างไม่น่าดู
ตัวอย่างประโยค: หนุ่มสาวคู่นั้นกะหลีกะหลอกันใต้ต้นไม้

กะหำ n testicles
คำอธิบาย: ลูกอัณฑะ
หน่วยนับ: ลูก

กะเหรี่ยง n Karens
คำอธิบาย: ชื่อชนชาวเขาเผ่าหนึ่ง ปกติอาศัยอยู่ทางพรมแดนทิศตะวันตกของประเทศไทย
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: กะเหรี่ยงเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย

กะเหรี่ยงต้องสู้ n Karen tribe
คำอธิบาย: ต้องสู้ เป็นกระเหรี่ยงชนชาติหนึ่งในพม่า
หน่วยนับ: เผ่า

กะโหลก n skull
คำอธิบาย: กระดูกที่หุ้มมันสมอง
หน่วยนับ: กะโหลก, หัว
ความหมายเหมือนกับ: หัวกะโหลก
ตัวอย่างประโยค: เส้นผมมีประโยชน์อย่างหนึ่งคือช่วยปกคลุมกะโหลกศีรษะของมนุษย์ไม่ให้ได้รับอันตรายต่างๆ ได้ง่าย

กะโหลก n coconut shell
คำอธิบาย: ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าว
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ความหมายเหมือนกับ: กะโหลกมะพร้าว
ตัวอย่างประโยค: กะโหลกมะพร้าวนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง

กะโหลกมะพร้าว n hard shell of coconut
คำอธิบาย: ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าว
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ตัวอย่างประโยค: กะโหลกมะพร้าวมีลักษณะกลมและแข็ง

กะไหล่ v plate with gold
คำอธิบาย: เคลือบสิ่งที่เป็นโลหะด้วยเงินหรือทองเป็นต้น โดยวิธีใช้ปรอททาทำความร้อนแล้วจึงปิดทองหรือเงิน
ความหมายเหมือนกับ: กาไหล่
ตัวอย่างประโยค: เขากะไหล่หม้อด้วยทองคำ

กะออม n waterpot
หน่วยนับ: ใบ
ความหมายเหมือนกับ: กะละออม
ตัวอย่างประโยค: ฉันตักน้ำใส่กะออม

กะเอว n waist
คำอธิบาย: ส่วนกลางของร่างกายระหว่างชายโครงกับกระดูกตะโพกทั้ง 2 ข้าง
ความหมายเหมือนกับ: เอว , สะเอว
ตัวอย่างประโยค: แม่อุ้มลูกเข้ากะเอว

กะแอ adj young
คำอธิบาย: อ่อน, เล็ก (ใช้กับลูกวัวควาย)
ตัวอย่างประโยค: กะแอควายอยู่กลางทุ่งนา

กะ v estimate roughly
ความหมายเหมือนกับ: คะเน , กำหนด
ตัวอย่างประโยค: พ่อกะๆ ไว้ว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศกันทั้งครอบครัวสิ้นปีนี้

กะปลกกะเปลี้ย adj tired
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนเพลีย , อ่อนเปลี้ย , ไม่มีแรง
คำตรงข้าม: กระปรี้กระเปร่า , กระฉับกระเฉง
ตัวอย่างประโยค: ดูเขาท่าทางกะปลกกะเปลี้ยเหมือนไม่ได้นอนมาทั้งคืน

กะหร็อมกะแหร็ม adv scatteringly
คำอธิบาย: ไม่มาก, มีเล็กๆ น้อยๆ
ความหมายเหมือนกับ: หร็อมแหร็ม
คำตรงข้าม: เต็ม
ตัวอย่างประโยค: ป่าที่เหลืออยู่กะหร็อมกะแหร็ม ใช้การอะไรไม่ได้

กะปริดกะปรอย adv tricklingly
ความหมายเหมือนกับ: กะปริบกะปรอย , ทีละน้อย
คำตรงข้าม: ทั้งหมด
ตัวอย่างประโยค: ฝนตกกะปริดกะปรอย

กะเดี๋ยว adv just a moment
ความหมายเหมือนกับ: ประเดี๋ยว
คำตรงข้าม: นาน
ตัวอย่างประโยค: รอกะเดี๋ยวจะไปด้วย

กะทัดรัด adv concisely
ความหมายเหมือนกับ: กระชับ
คำตรงข้าม: ฟุ่มเฟือย
ตัวอย่างประโยค: ข้อความนี้ใช้ถ้อยคำได้กะทัดรัดดี

กะรุงกะรัง adv disorderly
คำอธิบาย: อาการที่ห้อยหรือแขวนเครื่องประดับเป็นต้น จนดูรุงรัง
ความหมายเหมือนกับ: รุงรัง
คำตรงข้าม: ระเบียบ , เรียบร้อย
ตัวอย่างประโยค: หล่อนแต่งตัวกะรุงกะรังเหลือเกิน

กะเปิ๊บกะป๊าบ adj rough
คำอธิบาย: พูดเสียงดังเอะอะและไม่ระมัดระวังวาจาหรือท่าทาง
คำตรงข้าม: เรียบร้อย
ตัวอย่างประโยค: หล่อนเป็นคนกะเปิ๊บกะป๊าบมาแต่ไหนแต่ไร

กะพร่องกะแพร่ง adv insufficiently
คำอธิบาย: ไม่ครบถ้วน
ความหมายเหมือนกับ: ขาดๆ วิ่นๆ , ลุ่มๆ ดอนๆ , กะบ่อนกะแบ่น
คำตรงข้าม: สมบูรณ์
ตัวอย่างประโยค: คำปราศรัยของเขากะพร่องกะแพร่ง

กะร่องกะแร่ง adv shatteringly
คำอธิบาย: ติดห้อยอยู่นิดๆ หน่อยๆ
ความหมายเหมือนกับ: ร่องแร่ง , ไม่สมบูรณ์
คำตรงข้าม: สมบูรณ์
ตัวอย่างประโยค: ชิ้นเนื้อที่ขาของเขาห้อยกะร่องกะแร่งอย่างน่าสยดสยอง

กะทัดรัด adj fitting
ความหมายเหมือนกับ: สมส่วน , สมทรง , เหมาะเจาะ
คำตรงข้าม: ใหญ่ , เทอะทะ
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันสถาปนิกออกแบบบ้านให้มีขนาดกะทัดรัด น่าอยู่ เหมาะกับครอบครัวเล็กๆ

กะหร่อง adj thin
คำอธิบาย: ผอมเกร็ง
ความหมายเหมือนกับ: แห้ง
คำตรงข้าม: อ้วนท้วน
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนฉันคนนี้มีรูปร่างผอมกะหร่องเหลือแต่กระดูก

กะดุ้ง n kind of fish trap

กะแด่ว adv writhingly
ความหมายเหมือนกับ: แด่วๆ

กะแล n species of plant
ความหมายเหมือนกับ: ต้นเข

กะทัน n monkey apple
ความหมายเหมือนกับ: ทัน , หมากทัน , ต้นพุทรา

กะปูด n crow pheasant
ความหมายเหมือนกับ: นกปูด , นกกะปูด , กดปูด

กะเหลนเป๋น adv overly long
ความหมายเหมือนกับ: สูงชะลูด

กะลังตังไก n Laportea interrupta Chew
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตำแย , ตำแยตัวเมีย

กะพอง n frontal humps of an elephant
ความหมายเหมือนกับ: กระพอง , ตระพอง

กะลำพอ n Intsia palembanica Miq.
ความหมายเหมือนกับ: หลุมพอ , ต้นตะลุมพอ

กะกร่อม n tool to catch a sea crab
ความหมายเหมือนกับ: ตะกร่อม , กร่อม

กะตรุด n tiny rolled metal amulet inscribed with magic words

กะพอง n nodes on the two sides of elephant´s head
ความหมายเหมือนกับ: กระพอง , ตะพอง

กะเอาว่า v assume
ความหมายเหมือนกับ: ประมาณว่า

กะทกรก n Tetrastigma campylocarpum
ความหมายเหมือนกับ: กระโปรงทอง , เถาเงาะ , เงาะป่า , หญ้ารกช้าง , เถาสิงโต

กะทกรก n passion fruit
ความหมายเหมือนกับ: นางจุม

กะจ้อยร่อย adj very small
ความหมายเหมือนกับ: เล็กๆ , จ้อย
คำตรงข้าม: มาก

กะหรอด n bulbul
ความหมายเหมือนกับ: นกกรอด , กระหรอด

กะต้วมกะเตี้ยม adv inactively
ความหมายเหมือนกับ: ต้วมเตี้ยม

กะเท่ adv slantingly

กะพอง n two humps on the sides of an elephant´s head
ความหมายเหมือนกับ: ตระพอง , ตะพอง

กะวะ n Buceros bicornis
ความหมายเหมือนกับ: นกกก , นกกาฮัง

กะแพ้ง n diseased bamboo
ความหมายเหมือนกับ: กระแพ้ง

กะแสไฟฟ้า n electric power
ความหมายเหมือนกับ: พลังงานไฟฟ้า

กะปอม n chameleon
ความหมายเหมือนกับ: ปอม

กะตรุด n tiny rolled metal amulet with sacred letter
ความหมายเหมือนกับ: ตะกรุด

กะเทาะเปลือก v shell

กะบอนกะบึง adj peevish
ความหมายเหมือนกับ: เง้างอด , งอน

กะพล้อ n water tube

กะหริ่ง n snare for trapping the skipping animals

กะละออม n waterpot

กะปริบกะปรอย adv tricklingly
ความหมายเหมือนกับ: ทีละน้อย
คำตรงข้าม: ทั้งหมด

กะบ่อนกะแบ่น adv insufficiently
ความหมายเหมือนกับ: ขาดๆ วิ่นๆ , ลุ่มๆ ดอนๆ
คำตรงข้าม: สมบูรณ์

กะแล n a kind of tree
ความหมายเหมือนกับ: ต้นเข , แกแล

กะต้ำ n a kind of fishtrap

คุ้มกะลาหัว v protect
คำอธิบาย: มีเจ้านายคุ้มครอง ปกป้อง ไม่ให้ผู้อื่นมาทำร้าย
ความหมายเหมือนกับ: คุ้มหัว , คุ้มกบาล
ตัวอย่างประโยค: มันกำแหงเพราะมีเจ้านายคุ้มกะลาหัว

พุงกะทิ n belly
คำอธิบาย: บริเวณหน้าท้อง
ความหมายเหมือนกับ: พุง , ท้อง
ตัวอย่างประโยค: พุงกะทิของคนอ้วนล้วนเต็มไปด้วยไขมัน

เมกะเฮิรตซ์ n megahertz
คำอธิบาย: หน่วยวัดความถี่ ใช้สัญลักษณ์ MHz 1 เมกะเฮิรตซ์ มีค่าเท่ากับ 1 ล้านเฮิรตซ์ หรือ เท่ากับ 1 ล้านไซเกิลต่อวินาที

เข้ากะ v start working on one´s shift
คำอธิบาย: เข้าทำงานประจำรอบการเข้าเวร
ความหมายเหมือนกับ: เข้าเวร
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบเข้ากะตอนดึกเพราะไม่ต้องทนอากาศร้อนและรถติด

แบกะดิน n roadside stand
คำอธิบาย: แผงขายของที่วางสินค้าบนพื้นริมทางเดิน
ความหมายเหมือนกับ: ร้านแบกะดิน
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจจะชอบมารีดไถแบกะดินข้างทาง โดยไม่คิดว่าเป็นการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

เจียมกะลาหัว v be modest
ความหมายเหมือนกับ: เจียมตัว
ตัวอย่างประโยค: พวกคนใช้เหล่านี้ไม่รู้จักเจียมกะลาหัว

ชักกะเย่อ v drag
ความหมายเหมือนกับ: ชักเย่อ , ชักคะเย่อ , ดึง , รั้ง
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายตรงข้ามล้วนแล้วแต่พลังช้างสาร จะต้องชักกะเย่อกันแทบสุดแรงถึงจะเอาอยู่

ชักกะเย่อ n tug-of-war
คำอธิบาย: ชื่อการละเล่นชนิดหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: กีฬาชักกะเย่อ
ตัวอย่างประโยค: การแข่งขันกีฬาประจำปีนี้ของบริษัทมีชักกะเย่อด้วย

ม้าดีดกะโหลก n ill-mannered woman
คำอธิบาย: ผู้หญิงที่มีกิริยากระโดกกระเดก ลุกลน หรือไม่เรียบร้อย
ความหมายเหมือนกับ: ผู้หญิงแก่น
ตัวอย่างประโยค: แม้แม่จะฝึกกิริยามารยาทเธอมากเพียงไร เธอก็ยังเป็นม้าดีดกะโหลกอยู่เช่นเดิม

มีกะใจ v be kindhearted
คำอธิบาย: เอาใจเผื่อแผ่
ความหมายเหมือนกับ: มีแก่ใจ , มีน้ำใจ
ตัวอย่างประโยค: แม้แม่จะต้องต่อสู้กับความรู้สึกของตนเองทั้งจากภายนอกและภายในอย่างนี้ แม่ก็ยังมีกะใจมาห่วงความรู้สึกฉัน

ยังกะ conj as if
ความหมายเหมือนกับ: เหมือน , ราวกับ , ยังกับ , เหมือนกับ
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของบ้านบางคนไล่ผมยังกะหมูกะหมา

สังกะสี n galvanized iron
คำอธิบาย: เหล็กชุบสังกะสีเป็นแผ่นบางหรือทำเป็นลูกฟูก ใช้มุงหลังคาเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: หลังคาสังกะสี
ตัวอย่างประโยค: เสียงแกรกกรากอยู่บนหลังคาก็คงเป็นลมพัดใบไม้ระสังกะสี

สังกะสี n zinc
คำอธิบาย: ธาตุลำดับที่ 30 สัญลักษณ์ Zn เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวแกมน้ำเงิน หลอมละลายที่ 419 ํ ซ. ใช้ประโยชน์ได้มาก เช่น นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ ใช้ฉาบผิวเหล็กเพื่อกันสนิม
ตัวอย่างประโยค: ทองเหลืองประกอบด้วยทองแดงและสังกะสี

หมดกะจิตกะใจ v lose all enthusiasm
ความหมายเหมือนกับ: หมดอาลัยตายอยาก
ตัวอย่างประโยค: ตั้งแต่สามีตายจากไป เธอก็หมดกะจิตกะใจที่จะทำงาน

อย่างกะทันหัน adv immediately
ความหมายเหมือนกับ: ทันทีทันใด
ตัวอย่างประโยค: ผู้กำกับเวทีป่วยลงอย่างกะทันหันจนต้องนำส่งโรงพยาบาล

มะกะโรนี n macaroni
คำอธิบาย: อาหารชนิดหนึ่งทำจากแป้งสาลีเป็นเส้นกลวงยาว เวลาจะนำมาปรุงต้องต้มให้สุก
ตัวอย่างประโยค: ผมชอบทานอาหารเส้นๆ จำพวกสปาเกตตี้ มะกะโรนี อุด้ง โซบะ

มักกะสัน n Makassar
คำอธิบาย: ชื่อชนชาติชาวอินโดนีเซียในมะกัสซาร์ตอนใต้เกาะเซลีบีส

เภกะ n frog
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: เภคะ , กบ

โดยกะทันหัน adv suddenly
คำอธิบาย: อย่างปัจจุบันทันด่วน, อย่างจวนแจ
ความหมายเหมือนกับ: โดยทันที , โดยฉับพลัน , ฉับพลัน
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องไปต่างประเทศโดยกะทันหันเพราะเกิดปัญหาที่บริษัทแม่

กุกะมะเทิ่ง v be insolent
ความหมายเหมือนกับ: ทะลึ่งตึงตัง
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นผู้ชายกุกะมะเทิ่ง ทำให้ไม่มีใครกล้าเล่นกับเขา

กิโลมกะ n fascia
คำอธิบาย: เยื่อเหนียวที่ยึดกล้ามเนื้อให้ติดกัน
ความหมายเหมือนกับ: พังผืด

เกาะแกะ v approach
คำอธิบาย: พูดเชิงเกี้ยวพาราสี, พูดพาดพิงเชิงชู้สาว
ตัวอย่างประโยค: ถ้าคนอื่นรู้ว่าหล่อนเป็นลูกสาวนักเลงโต ก็ไม่มีใครเกาะแกะ รบกวนหรือรังแก

กะกะ adv jumblingly
ความหมายเหมือนกับ: กีดขวาง , ขวาง
ตัวอย่างประโยค: ในโรงแกะสลักมีท่อนไม้วางกองเกะกะ ปะปนอยู่กับรูปแกะสลักไม้

กะกะ v be pugnacious
คำอธิบาย: ประพฤติเป็นพาลเกเร
ความหมายเหมือนกับ: เกเร , เกะกะเกเร , เกะกะระราน , เกะกะก้าวร้าว
ตัวอย่างประโยค: ใครๆ ก็รู้กันทั้งนั้นว่ามันเลวทรามแค่ไหน อาศัยบารมีพ่อเกะกะชาวบ้านมาไม่รู้กี่คน

คอกะลาสี n sailor collar
คำอธิบาย: ลักษณะปกเสื้อแบบกะลาสี ด้านหน้ารูปแหลมแบะออก ส่วนด้านหลังเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ตัวอย่างประโยค: เธอใส่เสื้อคอกะลาสีอีกแล้ว

หัวกะโหลก n skull
คำอธิบาย: กระดูกที่หุ้มมันสมอง
หน่วยนับ: หัว
ความหมายเหมือนกับ: กะโหลก
ตัวอย่างประโยค: ด้ามปืนพกที่ทุบหัวกะโหลกของเขาทำให้ประสาทส่วนนั้นใช้การไม่ได้

ปวดกะโหลก v have headache
คำอธิบาย: มีเรื่องกลุ้มใจ กังวลใจ
ความหมายเหมือนกับ: ปวดศีรษะ , ปวดหัว , ปวดกบาล
ตัวอย่างประโยค: สมนึกรู้สึกปวดกะโหลกทันทีเมื่อลูกชายเข้ามาบอกว่าเขาสอบตก

พุทธมามกะ n Buddhist
คำอธิบาย: ผู้ประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา
ความหมายเหมือนกับ: ชาวพุทธ , พุทธศาสนิกชน
ตัวอย่างประโยค: ตามโบราณราชประเพณี พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ต้องทรงเป็นพุทธมามกะ

ภมุกะ n eyebrow
ความหมายเหมือนกับ: ภมุ , ภมุกา , คิ้ว , ภรู

ภาติกะ n brother
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ภาดา , ภราดา , ภาดร , ภาตุ , ภาตา , พี่ชาย , น้องชาย

สังกะตัง adj tousled
คำอธิบาย: ลักษณะที่ติดแน่นเป็นปมเหนียวที่ผมหรือขนสัตว์
ตัวอย่างประโยค: ในการแปรงขนสุนัขให้ใช้หวีแปรงสลิดเกอร์หวีก่อน เพื่อจำกัดเอาขนที่พันออกไม่ให้เกิดก้อนสังกะตัง

อักกะ n sun
ความหมายเหมือนกับ: พระอาทิตย์

อังกะลุง n ankalung
คำอธิบาย: ชื่อเครื่องดนตรีอย่างหนึ่งของชวา ใช้เขย่าให้เกิดเสียง
หน่วยนับ: ตัว, ตับ, ชุด

อาคันตุกะ n visitor
คำอธิบาย: แขกผู้มาหา
ความหมายเหมือนกับ: แขก , ผู้มาเยือน
ตัวอย่างประโยค: ในอดีตชาวบ้านภูมิใจกับการต้อนรับอาคันตุกะด้วยน้ำฝน แต่เมื่อน้ำอัดลมแพร่หลายไปทั่วชนบท ชาวบ้านจะรู้สึกอับอายขายหน้า ถ้าไม่รับแขกด้วยน้ำขวด

อักกะ n Calotropis gigantea
คำอธิบาย: ต้นรัก

สากกะเบือ n pestle
คำอธิบาย: สากไม้สำหรับตำข้าวเบือหรือน้ำพริก ใช้คู่กับครกกะเบือ
หน่วยนับ: อัน
ความหมายเหมือนกับ: สาก , ไม้ตีพริก
ตัวอย่างประโยค: ไอ้ยอดเผ่นหนีสากกะเบือที่แม่มันเขวี้ยงตามมาแทบไม่ทัน

หมวกกะโล่ n sun helmet
คำอธิบาย: หมวกกันแดดชนิดหนึ่ง ทรงคลุ่ม มีปีกแข็งโดยรอบ โครงทำด้วยไม้ฉำฉาหรือไม้ก๊อก แล้วหุ้มผ้า หรือทำด้วยใบลาน
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ความหมายเหมือนกับ: หมวกกันแดด
ตัวอย่างประโยค: หมวกกะโล่ปลิวลอย เปิดให้เห็นหูตูบติดหนังหัวของสารถี

ทาฐิกะ n beard
หน่วยนับ: เส้น
ความหมายเหมือนกับ: ทาฒิกะ , เครา , หนวด

น้ำกะทิ n coconut milk
คำอธิบาย: น้ำที่คั้นออกจากมะพร้าวขูด
ความหมายเหมือนกับ: กะทิ
ตัวอย่างประโยค: คนไทยใช้น้ำกะทิปรุงอาหารทั้งคาวและหวาน

เบญจโลหกะ n five metals
คำอธิบาย: แร่ทั้ง 5 คือ ทองคำ เงิน ทองแดง ตะกั่ว ดีบุก

ระเกะระกะ adv scatteredly
ความหมายเหมือนกับ: ระกะ , เกะกะ
คำตรงข้าม: เป็นระเบียบ
ตัวอย่างประโยค: ภายในหมู่บ้านมีหัววัวควาย หัวหมู และหัวไก่ทิ้งอยู่ระเกะระกะ

ระกะ adv scatteredly
คำอธิบาย: มากเกะกะ ใช้เข้าคู่กับคำ ระเกะ เป็น ระเกะระกะ
ความหมายเหมือนกับ: ระเกะระกะ , เกะกะ
คำตรงข้าม: เป็นระเบียบ

รูปแกะสลัก n sculpture
ตัวอย่างประโยค: เขาขับรถบรรทุกซากสตัฟฟ์ และรูปแกะสลักไม้ไปส่งที่ร้านในเมือง

ไม่เจียมกะลาหัว v overrate one´s ability
คำอธิบาย: ไม่เจียมตัว, ไม่รู้จักประมาณตน
ความหมายเหมือนกับ: ไม่เจียม
ตัวอย่างประโยค: พวกคนใช้เหล่านี้ไม่เจียมกะลาหัว

ปกิณกะ adj miscellaneous
ความหมายเหมือนกับ: เบ็ดเตล็ด
ตัวอย่างประโยค: เขาเขียนข่าวปกิณกะได้ดีมาก

ช่างแกะ n carver
คำอธิบาย: ผู้ชำนาญการแกะสลัก, ผู้มีอาชีพการแกะสลัก
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ช่างแกะสลัก
ตัวอย่างประโยค: เขาหากินเป็นช่างแกะ

ช่างแกะสลัก n sculptor
คำอธิบาย: ผู้ชำนาญการแกะสลัก, ผู้มีอาชีพการแกะสลัก
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ช่างแกะสลักหินที่หัดใหม่ นิยมหัดจากการทำลูกนิมิตก่อน

ชาวกะเหรี่ยง n Karen
หน่วยนับ: คน; เผ่า
ความหมายเหมือนกับ: ชาวเขา , คนดอย , คนภูเขา
ตัวอย่างประโยค: ชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย

ซังกะตาย adv unwillingly
คำอธิบาย: อย่างเสียไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: ไม่เต็มใจ , ฝืนใจ
ตัวอย่างประโยค: เขาทำงานอย่างซังกะตาย เพื่อให้พ้นหน้าที่ไปวันๆ

ซังกะตาย adv spiritlessly
คำอธิบาย: ไม่กระตือรือร้น, ไม่มีชีวิตชีวา
ความหมายเหมือนกับ: เฉื่อยชา
ตัวอย่างประโยค: เขาอยู่ในภาวะท้อแท้สิ้นหวัง จอมจำนนต่อโชคชะตา มีชีวิตอยู่อย่างซังกะตายไปวันๆ

ซึมกะทือ adv dumbly
ความหมายเหมือนกับ: ซึมเซา , ง่วงเหงา , ไม่มีชีวิตชีวา
คำตรงข้าม: สดชื่น , ร่าเริง , แจ่มใส
ตัวอย่างประโยค: เขานั่งซึมกะทืออยู่ในห้องตลอดทั้งวัน

กากกะรุน n emery
คำอธิบาย: ผงของกะรุนที่เอามาผสมครั่งขัดของแข็ง เช่น ป้าน
ความหมายเหมือนกับ: กากรุน
ตัวอย่างประโยค: เราใช้กากกะรุนขัดป้านน้ำชา

กากะทิง n Alexandria laurel
คำอธิบาย: เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: กระทิง

กากะเยีย n stand for palm-leaf books
คำอธิบาย: เป็นเครื่องสำหรับวางหนังสือใบลานทำด้วยไม้ 8 อัน ร้อยไขว้กันไว้

การแกะสลัก n carving
ตัวอย่างประโยค: การแกะสลักเป็นงานฝีมือละเอียดอ่อนมาแต่ดั้งเดิมของไทย

กะ n sheep
คำอธิบาย: ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องสกุล Ovis ในวงศ์ Bovidae รูปร่างคล้ายแพะ แต่มีขนเป็นปุยหนา ใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: เขาเรียนรู้วิธีตัดขนแกะจากประเทศนิวซีแลนด์

กะ v remove
คำอธิบาย: เอามือแงะหรือง้างสิ่งที่เกาะติดกันแน่นหรือกอดไว้แน่นให้หลุดออกจากกัน
ความหมายเหมือนกับ: ถอด , เลาะ
ตัวอย่างประโยค: เธอบรรจงแกะรูปถ่ายที่ติดกันนั้นออก

กะ v engrave
คำอธิบาย: ทำเป็นลวดลายหรือรูปต่างๆ ด้วยเครื่องมือโดยวิธีแกะ
ความหมายเหมือนกับ: แกะสลัก , สลัก
ตัวอย่างประโยค: เขาใช้เวลาอยู่นานพอสมควรกว่าจะแกะไม้ท่อนโตนี้เป็นรูปช้างได้งดงามปานนี้

กะดำ n black sheep
คำอธิบาย: คนที่ทำอะไรผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุ่มนั้นๆ (ใช้ในทางไม่ดี)
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นแกะดำในหมู่เพื่อนๆ

กะรอย v trail
คำอธิบาย: ติดตามหาร่องรอย
ความหมายเหมือนกับ: ติดตาม , สืบหา , ค้นหา , สืบเสาะ
ตัวอย่างประโยค: นายพรานแกะรอยลูกกวาง

กะสลัก v carve
ความหมายเหมือนกับ: แกะ , สลัก
ตัวอย่างประโยค: ช่างจะแกะสลักหยกเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิม

ชายกะเบน n end of the rolled part of the loin-cloth which is fastened to the belt behind
คำอธิบาย: ชายผ้านุ่งที่ม้วนแล้วดึงไปเหน็บไว้ข้างหลังระดับบั้นเอว
หน่วยนับ: ชาย
ความหมายเหมือนกับ: หางกระเบน , ชายกระเบน
ตัวอย่างประโยค: ชายกระเบนของผ้านุ่งผืนนี้ยาวมาก

ชายกะเบน n end of the rolled part of the loin-cloth which is fastened to the belt behind
คำอธิบาย: ชายผ้านุ่งที่ม้วนแล้วดึงไปเหน็บไว้ข้างหลังระดับบั้นเอว
หน่วยนับ: ชาย
ความหมายเหมือนกับ: หางกระเบน , ชายกระเบน
ตัวอย่างประโยค: ชายกระเบนของผ้านุ่งผืนนี้ยาวมาก

ตรรกะ n logic
ตัวอย่างประโยค: การออกแบบวงจรทั้งหลายได้อาศัยหลักการง่ายๆ ทางตรรกะซึ่งถือเป็นพื้นฐานของพีชคณิต

ตรรกะ n thought
ความหมายเหมือนกับ: ตรรก , ความคิด , ความตรึก
ตัวอย่างประโยค: ผมพยายามใช้ตรรกะและความรู้ของตัวเองให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้คำตอบ

นกกะปูด n tattletale
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนปากบอน , คนปากสว่าง , คนปากโป้ง
ตัวอย่างประโยค: อย่าบอกความลับกับพวกนกกะปูดพวกนี้นะ

นพกะ n new corner
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ใหม่

แมงกะพรุน n jellyfish
คำอธิบาย: ชื่อสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง ใสคล้ายวุ้น ด้านบนเป็นวงโค้งคล้ายร่ม ด้านล่างตอนกลางเป็นอวัยวะทำหน้าที่กินและย่อยอาหาร มีหลายชนิด
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: กะพรุน
ตัวอย่างประโยค: แมงกะพรุนเป็นสัตว์อยู่ในทะเล

หัวกะทิ adj top
คำอธิบาย: ที่ดีเด่นเป็นพิเศษ
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นนำ , ชั้นยอด , ฉลาด , ยอดเยี่ยม
ตัวอย่างประโยค: นักบริหารในระดับหัวกะทิมีอยู่เพียงไม่กี่คน

หัวกะทิ n undiluted coconut milk
คำอธิบาย: กะทิที่คั้นครั้งแรก
ตัวอย่างประโยค: แม่ครัวกำลังคั้นหัวกะทิเอาไว้ใส่แกงเผ็ด

หัวกะทิ adj top
คำอธิบาย: ที่ดีเด่นเป็นพิเศษ
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นนำ , ชั้นยอด , ฉลาด , ยอดเยี่ยม
ตัวอย่างประโยค: ผู้บริหารในระดับหัวกะทิมีอยู่เพียงไม่กี่คน

อริยกะ n Aryan
คำอธิบาย: ชื่อชนชาติหนึ่ง ซึ่งเป็นต้นเค้าของชาวอินเดียบางพวก ชาวอิหร่านและชาวยุโรปบางพวก
ความหมายเหมือนกับ: อารยัน , ชาวอารยัน

กะ v unwrap
คำอธิบาย: เอาเล็บมือค่อยๆ แคะเพื่อให้หลุดออก
ความหมายเหมือนกับ: เปิด , แก้ , ปลด , แกะออก
คำตรงข้าม: ปิด , ห่อ
ตัวอย่างประโยค: พวกเราแกะข้าวห่อที่ซื้อเตรียมไว้กินกัน ก่อนออกเดินทางต่อ

หัวกะทิ n undiluted coconut milk
คำอธิบาย: กะทิที่คั้นครั้งแรก
คำตรงข้าม: หางกะทิ
ตัวอย่างประโยค: แม่ครัวกำลังคั้นหัวกะทิเอาไว้ใส่แกงเผ็ด

แบกะดิน n selling with goods spread out on the ground
คำอธิบาย: ร้านที่วางของขายกับพื้นดินหรือริมทางเดิน
ความหมายเหมือนกับ: ร้านแบกะดิน
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจชอบมารีดไถแบกะดินข้างทาง โดยไม่คิดว่าเป็นการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

ร้านแบกะดิน n roadside stand

กีฬาชักกะเย่อ n tug-of-war

วิ่งกะรอก v run a kite in

หลังคาสังกะสี n galvanized iron

ลูกกะโล่ n subordinate
ความหมายเหมือนกับ: สมุน
คำตรงข้าม: เจ้านาย , ลูกพี่

ลูกกะโล่ n henchman
ความหมายเหมือนกับ: ลูกน้อง
คำตรงข้าม: หัวหน้า

กะกะระราน v bully

กะกะเกเร v be pugnacious
ความหมายเหมือนกับ: เกเร , เกะกะระราน , เกะกะก้าวร้าว

กะกะระราน v be pugnacious
ความหมายเหมือนกับ: เกเร , เกะกะเกเร , เกะกะก้าวร้าว

กะกะก้าวร้าว v be pugnacious
ความหมายเหมือนกับ: เกเร , เกะกะเกเร , เกะกะระราน

จั๊กกะแร้ n armpit
ความหมายเหมือนกับ: จักแร้

กะออก v pick out
ความหมายเหมือนกับ: แซะออก , แงะออก

กะกะเกเร v bully

มัตถกะ n summit
ความหมายเหมือนกับ: ยอด , ที่สุด

มัตถกะ n head
ความหมายเหมือนกับ: หัว , กระหม่อม , ศีรษะ

มัณฑุกะ n frog
ความหมายเหมือนกับ: กบ

มัญจกะ n bed
ความหมายเหมือนกับ: เตียง , ที่นอน , มัญจก , พระแท่นบรรทม

มัญจกะ n bed
ความหมายเหมือนกับ: เตียง , ที่นอน , มัญจก , พระแท่นบรรทม

มัณฑุกะ n frog
ความหมายเหมือนกับ: กบ

มัตถกะ n head
ความหมายเหมือนกับ: หัว , กระหม่อม , ศีรษะ

มัตถกะ n summit
ความหมายเหมือนกับ: ยอด , ที่สุด

ลองช่องน้ำกะทิ n rice noodles made of rice eaten with coconut cream
ความหมายเหมือนกับ: ขนมลอดช่อง

ขนแกะ n fleece

กะตัวเมีย n ewe

กะสุมาตรา n Sumatra

ถึงที่กะไว้ adv done to a turn
ความหมายเหมือนกับ: เหมาะ , พอดี , ถึงที่เหมาะ

ตาไม่กะพริบ v be stunned

ตาไม่กะพริบ adv with fixed eyes

ทาฒิกะ n beard
ความหมายเหมือนกับ: เครา , หนวด

ต้นมักกะลีผล n tree bearing fruits in the shape of girls
ความหมายเหมือนกับ: ต้นนารีผล

ราวกะ adv as if
ความหมายเหมือนกับ: เช่นกับ

กีดเกะกะ v obstruct
ความหมายเหมือนกับ: ขวางๆ รีๆ , เก้งก้าง

ไม้สักกะเท้า n staff

เครื่องกรองกะทิ n colander

การแกะ n carving
ความหมายเหมือนกับ: การแกะสลัก

ใบกะเพรา n basil

กะกะระราน v misbehave
ความหมายเหมือนกับ: เกกมะเหรก

นกกะหรอด n bulbul
ความหมายเหมือนกับ: นกกรอด , นกกระหรอด

ใหญ่โตเกะกะ adv bulky
ความหมายเหมือนกับ: ใหญ่โตไม่สมรูป

หัวกะได n head/top of the stairs

ลูกกะแอ n calf
ความหมายเหมือนกับ: ลูกแหง่

ความกะทัดรัด n conciseness
คำตรงข้าม: ความเยิ่นเย้อ

กะออก v unwrap
ความหมายเหมือนกับ: เปิด , แก้ , ปลด
คำตรงข้าม: ปิด , ห่อ

ราวกะ prep like
ความหมายเหมือนกับ: เช่นกับ

ร้านแบกะดิน n selling with goods spread out on the groundค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top