กสิกรรม

ภาษาอังกฤษ


n agriculture
คำอธิบาย: การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้
ความหมายเหมือนกับ: เกษตรกรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: farming
ตัวอย่างประโยค: การปลูกข้าวเป็นกสิกรรมหลักของเมืองไทย

คำที่มี "กสิกรรม" ในคำ


การกสิกรรม n agriculture
คำอธิบาย: การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้
ตัวอย่างประโยค: การกสิกรรมหลักของไทย คือการปลูกข้าว

ทำการกสิกรรม v cultivate
ความหมายเหมือนกับ: ทำการเพาะปลูก , ทำไร่ทำนา , ทำสวน , ทำไร่

ทำการกสิกรรม v do paddy farming
ความหมายเหมือนกับ: ทำสวนทำไร่ , ทำการเกษตรค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top