กว้างขวาง

ภาษาอังกฤษ


v be well-known
คำอธิบาย: รู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก
คำที่เกี่ยวข้อง: be famous
ตัวอย่างประโยค: เขากว้างขวางมากในแถบนี้ ใครๆ ก็รู้จัก
adj liberal
ความหมายเหมือนกับ: เผื่อแผ่
คำที่เกี่ยวข้อง: open-minded
ตัวอย่างประโยค: กำนันเป็นคนมีจิตใจกว้างขวางใครๆ ก็นิยมชมชอบ
v be broad
ความหมายเหมือนกับ: กว้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: be vast , be large
คำตรงข้าม: แคบ , คับแคบ
ตัวอย่างประโยค: เนื้อที่สำหรับปลูกข้าวในจังหวัดอยุธยากว้างขวางมาก