กว้าง

ภาษาอังกฤษ


adv widely
คำที่เกี่ยวข้อง: broadly
ตัวอย่างประโยค: ในการมองชนบทไทยควรจะมองให้กว้าง เพราะเป็นแหล่งชนบทที่สำคัญของโลกที่เราหลงลืมกันไป
v be wide
ความหมายเหมือนกับ: กว้างขวาง
คำที่เกี่ยวข้อง: be broad , be vast
คำตรงข้าม: แคบ , คับแคบ
ตัวอย่างประโยค: ถนนในหมู่บ้านกว้างมาก
n width
คำอธิบาย: ด้านที่คู่กับด้านยาว
ความหมายเหมือนกับ: ด้านกว้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: broad , extensiveness
คำตรงข้าม: ยาว
ตัวอย่างประโยค: ที่ดินผืนนี้มีด้านกว้างเท่าไหร่

คำที่มี "กว้าง" ในคำ


กว้างขวาง v be well-known
คำอธิบาย: รู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก
ตัวอย่างประโยค: เขากว้างขวางมากในแถบนี้ ใครๆ ก็รู้จัก

กว้างขวาง adj liberal
ความหมายเหมือนกับ: เผื่อแผ่
ตัวอย่างประโยค: กำนันเป็นคนมีจิตใจกว้างขวางใครๆ ก็นิยมชมชอบ

กว้างใหญ่ v be roomy
ความหมายเหมือนกับ: กว้าง , กว้างขวาง
คำตรงข้าม: คับแคบ
ตัวอย่างประโยค: เราสามารถสำรวจได้เท่านี้เอง เพราะพื้นที่มันกว้างใหญ่มาก ไม่สามารถสำรวจได้หมด

กว้างใหญ่ adj vast
ความหมายเหมือนกับ: กว้าง , กว้างขวาง
คำตรงข้าม: คับแคบ
ตัวอย่างประโยค: ภายใต้ผืนน้ำอันกว้างใหญ่ของแม่น้ำโขงมีปลาบึกอาศัยอยู่

กว้าง adv extensively
คำตรงข้าม: แคบ
ตัวอย่างประโยค: ครูพูดสรุปอย่างกว้างๆ ส่วนรายละเอียดให้นักเรียนไปค้นคว้าด้วยตัวเอง

กว้างขวาง v be broad
ความหมายเหมือนกับ: กว้าง
คำตรงข้าม: แคบ , คับแคบ
ตัวอย่างประโยค: เนื้อที่สำหรับปลูกข้าวในจังหวัดอยุธยากว้างขวางมาก

กว้างไกล adj widespread
ความหมายเหมือนกับ: กว้าง
ตัวอย่างประโยค: ห้องโถงใหญ่ติดผนังกระจกใสเห็นทัศนียภาพภายนอกกว้างไกลทีเดียว

กว้างใหญ่ไพศาล v be vast
ความหมายเหมือนกับ: กว้างใหญ่ , มโหฬาร , มหึมา

กว้างใหญ่ไพศาล adj vast
ความหมายเหมือนกับ: กว้างใหญ่ , มโหฬาร , มหึมา

วงกว้าง n wide area
คำอธิบาย: ขอบเขตอันกว้างขวาง
คำตรงข้าม: วงแคบ
ตัวอย่างประโยค: สื่อมวลชนนำข้อมูลต่างๆ มาเปิดเผยให้ทราบกันในวงกว้างเพื่อประโยชน์ต่อไป

เปิดใจกว้าง v open-mind
คำอธิบาย: ยอมรับสิ่งต่างๆ ด้วยความเต็มใจ
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงยุคใหม่ควรเปิดใจกว้างเพื่อการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ

อย่างกว้างขวาง adv widely
ความหมายเหมือนกับ: อย่างมากมาย
คำตรงข้าม: อย่างจำกัด
ตัวอย่างประโยค: มีการใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย

ใจกว้าง v be generous
คำอธิบาย: มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ความหมายเหมือนกับ: ใจอารี , เอื้อเฟื้อ , เมตตากรุณา
คำตรงข้าม: ใจแคบ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ใหญ่ควรจะใจกว้าง ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่อ่อนวัยกว่า

ใจกว้าง adj generous
ความหมายเหมือนกับ: ใจอารี , เอื้อเฟื้อ , เมตตากรุณา
คำตรงข้าม: ใจแคบ
ตัวอย่างประโยค: ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างยอมฟังความเห็นจากคนรุ่นใหม่เสมอ

ความกว้างขวาง n popularity
คำอธิบาย: การรู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก
ตัวอย่างประโยค: หัวคะแนนของพรรคการเมืองต้องเป็นคนที่มีความกว้างขวางในหมู่ชาวบ้าน

ความกว้างใหญ่ n largeness
ความหมายเหมือนกับ: ความมโหฬาร , ความใหญ่โต , ความใหญ่โตมโหฬาร
ตัวอย่างประโยค: ความกว้างใหญ่ของผืนป่าทำให้มีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่อย่างมากมาย

ปากกว้าง n broadbill
คำอธิบาย: ชื่องูน้ำชนิด Homalopsis buccata ในวงศ์ Colubridae กินปลาเป็นอาหาร มีพิษอ่อนมาก
หน่วยนับ: ตัว

ความกว้างขวาง n wideness
ความหมายเหมือนกับ: ความกว้าง , ความใหญ่โต
คำตรงข้าม: ความคับแคบ , ความแคบ
ตัวอย่างประโยค: สวนจตุจักรมีพื้นที่มีความกว้างขวางพอที่จะรองรับชาวตลาดนัดสนามหลวงเดิมมาอยู่ได้

ความใจกว้าง n broad-mindedness
ความหมายเหมือนกับ: ความมีน้ำใจ , ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
คำตรงข้าม: ความใจแคบ
ตัวอย่างประโยค: ความใจกว้างของเขาทำให้เขาเป็นที่รักของเพื่อนฝูง

ปากกว้าง n broadbill
คำอธิบาย: ชื่องูน้ำชนิด Homalopsis buccata ในวงศ์ Colubridae กินปลาเป็นอาหาร มีพิษอ่อนมาก
หน่วยนับ: ตัว

เปิดกว้าง v adopt

ทำให้กว้าง v widen
ความหมายเหมือนกับ: เผย

แผ่กว้าง v expand
ความหมายเหมือนกับ: แผ่กระจาย

โปร่งกว้าง v be roomy

แผ่กว้าง v spread
ความหมายเหมือนกับ: ฟุ้ง , กระจาย , แพร่ , ฟุ้งกระจาย

ทุ่งกว้าง n field
ความหมายเหมือนกับ: สนามหญ้า , ทุ่งหญ้า , ที่โล่ง , ที่ราบ

ความกว้าง n wideness
ความหมายเหมือนกับ: ความใหญ่โต
คำตรงข้าม: ความคับแคบ , ความแคบ

ด้านกว้าง n width
คำตรงข้าม: ยาว

รู้กว้าง v expert
คำตรงข้าม: รู้น้อยค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top