กว้าง

ภาษาอังกฤษ


adv widely
คำที่เกี่ยวข้อง: broadly
ตัวอย่างประโยค: ในการมองชนบทไทยควรจะมองให้กว้าง เพราะเป็นแหล่งชนบทที่สำคัญของโลกที่เราหลงลืมกันไป
v be wide
ความหมายเหมือนกับ: กว้างขวาง
คำที่เกี่ยวข้อง: be broad , be vast
คำตรงข้าม: แคบ , คับแคบ
ตัวอย่างประโยค: ถนนในหมู่บ้านกว้างมาก
n width
คำอธิบาย: ด้านที่คู่กับด้านยาว
ความหมายเหมือนกับ: ด้านกว้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: broad , extensiveness
คำตรงข้าม: ยาว
ตัวอย่างประโยค: ที่ดินผืนนี้มีด้านกว้างเท่าไหร่