กล้าหาญ

ภาษาอังกฤษ


adv bravely
คำที่เกี่ยวข้อง: fearlessly , boldly
ตัวอย่างประโยค: เราได้พัฒนาความสามารถที่จะเผชิญความลำบากอย่างกล้าหาญ
v be brave
คำที่เกี่ยวข้อง: be bold , dare
ตัวอย่างประโยค: เขากล้าหาญมากไม่ได้เกรงกลัวผู้มีอิทธิพลแม้สักนิด
adj brave
ความหมายเหมือนกับ: กล้า , หาญ , หาญกล้า
คำที่เกี่ยวข้อง: bold , courageous , valiant , fearless
คำตรงข้าม: ขี้ขลาด , อ่อนแอ
ตัวอย่างประโยค: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญ ความเสียสละ ความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน