กล้า

ภาษาอังกฤษ


n seedling
คำอธิบาย: ต้นข้าวที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกที่อื่น, โดยอนุโลม เรียกพืชที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกในที่อื่น
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นกล้า , กล้าไม้
คำที่เกี่ยวข้อง: sprout , young plant
ตัวอย่างประโยค: กำนันกำลังนำทีมลูกบ้านพร้อมกล้าไม้ในมือคนละต้นและจอบเสียบจะไปปลูกป่า
adj hardened
ความหมายเหมือนกับ: แข็ง , แข็งกล้า , มั่นคง
คำที่เกี่ยวข้อง: strong , stiff
ตัวอย่างประโยค: ที่สหภาพโซเวียดมีการทำอุตสาหกรรมเหล็กกล้ามาก
adj bold
ความหมายเหมือนกับ: กล้าหาญ , อาจหาญ , หาญ , หาญกล้า
คำที่เกี่ยวข้อง: daring , courageous , fearless
คำตรงข้าม: อ่อนแอ , ขลาด
ตัวอย่างประโยค: ความร่วมมือเกิดได้จากการที่ผู้นำส่งเสริมให้ลูกน้องกล้าพูดกล้า แสดงความคิดเห็น การทำเช่นนี้ทำให้ลูกน้องรู้สึกว่ามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง