กล้า

ภาษาอังกฤษ


n seedling
คำอธิบาย: ต้นข้าวที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกที่อื่น, โดยอนุโลม เรียกพืชที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกในที่อื่น
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นกล้า , กล้าไม้
คำที่เกี่ยวข้อง: sprout , young plant
ตัวอย่างประโยค: กำนันกำลังนำทีมลูกบ้านพร้อมกล้าไม้ในมือคนละต้นและจอบเสียบจะไปปลูกป่า
adj hardened
ความหมายเหมือนกับ: แข็ง , แข็งกล้า , มั่นคง
คำที่เกี่ยวข้อง: strong , stiff
ตัวอย่างประโยค: ที่สหภาพโซเวียดมีการทำอุตสาหกรรมเหล็กกล้ามาก
adj bold
ความหมายเหมือนกับ: กล้าหาญ , อาจหาญ , หาญ , หาญกล้า
คำที่เกี่ยวข้อง: daring , courageous , fearless
คำตรงข้าม: อ่อนแอ , ขลาด
ตัวอย่างประโยค: ความร่วมมือเกิดได้จากการที่ผู้นำส่งเสริมให้ลูกน้องกล้าพูดกล้า แสดงความคิดเห็น การทำเช่นนี้ทำให้ลูกน้องรู้สึกว่ามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

คำที่มี "กล้า" ในคำ


กล้าเสี่ยง v dare
คำอธิบาย: กล้าที่จะลองเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้น
คำตรงข้าม: กลัว
ตัวอย่างประโยค: คุณต้องกล้าเสี่ยงเพื่อจะได้รู้ว่าเขาจะทำอย่างไร

กล้าไม้ n seedling
คำอธิบาย: พืชที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกในที่อื่น
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นกล้า , กล้า
ตัวอย่างประโยค: โดยทั่วไปสภาพความหนาแน่นของไม้นั้นพบว่า มีลูกไม้และกล้าไม้หนาแน่นตอนเชิงเขาหรือลาดเขา แต่จะมีไม้ใหญ่บริเวณที่เป็นยอดเขา

กล้า n muscle
คำอธิบาย: มัดเนื้อที่รวมกันเป็นก้อนๆ ในกายคนและสัตว์
หน่วยนับ: มัด
ความหมายเหมือนกับ: กล้ามเนื้อ
ตัวอย่างประโยค: เธอเหล่านั้นดูแข็งแรง เต็มไปด้วยมัดกล้าม ไม่ผอมบางจนเกินไป

กล้า n coconut´s kernel
คำอธิบาย: เนื้อมะพร้าวห้าว

กล้ามเนื้อ n muscle
คำอธิบาย: มัดเนื้อที่รวมกันเป็นก้อนๆ ในกายคนและสัตว์
หน่วยนับ: มัด
ความหมายเหมือนกับ: กล้าม
ตัวอย่างประโยค: นักวิ่งมาราธอนวิ่งมากเกินไปจนกล้ามเนื้อที่ต้นขาฉีก

กล้ามเนื้อตา n eye muscle
ตัวอย่างประโยค: ถ้าหากต้องมองสีต่างๆ สลับกันไปมาตลอด จะทำให้กล้ามเนื้อตาต้องคอยปรับอยู่ตลอดเวลา

กล้ามเนื้อหัวใจ n cardiac muscle
หน่วยนับ: มัด
ตัวอย่างประโยค: กล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่มีลายแต่ทำงานภายนอกอำนาจจิต

กล้าหาญ adv bravely
ตัวอย่างประโยค: เราได้พัฒนาความสามารถที่จะเผชิญความลำบากอย่างกล้าหาญ

กล้าหาญ v be brave
ตัวอย่างประโยค: เขากล้าหาญมากไม่ได้เกรงกลัวผู้มีอิทธิพลแม้สักนิด

กล้าเผชิญ v brave
ความหมายเหมือนกับ: กล้าหาญ , กล้า
คำตรงข้าม: ขี้ขลาด
ตัวอย่างประโยค: เมื่อทำผิดแล้วก็ต้องยอมรับและกล้าเผชิญกับบทลงโทษ

กล้าหาญ adj brave
ความหมายเหมือนกับ: กล้า , หาญ , หาญกล้า
คำตรงข้าม: ขี้ขลาด , อ่อนแอ
ตัวอย่างประโยค: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญ ความเสียสละ ความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน

กล้าได้กล้าเสีย adj sporting
ความหมายเหมือนกับ: ใจป้ำ , ใจนักเลง
คำตรงข้าม: ขี้เหนียว
ตัวอย่างประโยค: ท่านประทานเป็นคนกล้าได้กล้าเสียอยู่แล้ว ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นท่านจะยอมรับผิดชอบทุกอย่าง

กล้าแกร่ง adj bold
ความหมายเหมือนกับ: กล้าแข็ง
คำตรงข้าม: อ่อนแอ
ตัวอย่างประโยค: เขามุ่งมั่นเดินไปข้างหน้าด้วยใจที่กล้าแกร่งและทระนง

กล้าแข็ง adv ferociously
ความหมายเหมือนกับ: เก่งกาจ , ฉกาจ , ห้าวหาญ

กล้าแข็ง adj bold
คำตรงข้าม: อ่อนแอ

จอมเกล้า n Chom Klao

แรงกล้า adj strong
ตัวอย่างประโยค: แดดอันแรงกล้าส่องกระทบสิ่งต่างๆ ทำให้เกิดความรุนแรงระหว่างแสงและเงาจาก

หักล้างถางพง v clear the jungle
คำอธิบาย: เตรียมพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูก
ตัวอย่างประโยค: ในอดีตชาวเขาเป็นพวกที่มีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย หักล้างถางพงโดยพลการ เพื่อทำการปลูกฝิ่น

กล้าผม v put up one´s hair
คำอธิบาย: มุ่นผมให้เรียบร้อย
ตัวอย่างประโยค: เธอเกล้าผมเป็นมวยไว้บนศีรษะราวกับแขก

ความกล้าหาญ n bravery
ความหมายเหมือนกับ: ความกล้า , ความอาจหาญ , ความเด็ดเดี่ยว , ความกล้าหาญชาญชัย
คำตรงข้าม: ความขี้ขลาด
ตัวอย่างประโยค: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญความเสียสละความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน

ไม่กล้า v not dare
คำอธิบาย: รู้สึกกลัวหรือแสดงอาการขลาดกลัวที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: ฉันไม่กล้าไปสมัครหรอกคงมีแต่คนเก่งๆ ทั้งนั้น

เก่งกล้า adj brave
คำอธิบาย: ไม่กลัว, ไม่ครั่นคร้าม
ความหมายเหมือนกับ: เก่งกล้าสามารถ , หาญกล้า
คำตรงข้าม: ขี้ขลาด , ขลาด
ตัวอย่างประโยค: ชนเผ่านี้เป็นทหารที่เก่งกล้าสามารถมากจนเป็นที่ครั่นคร้ามของศัตรูในคราวรบกับญี่ปุ่นที่ประเทศพม่าในมหาสงครามคราวที่แล้ว

กล้ากระผม pron I
คำอธิบาย: สรรพนามบุรุษที่1 ใช้แทนตัวผู้พูด พูดกับผู้ใหญ่ด้วยความเคารพมาก หรือกับพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์
ความหมายเหมือนกับ: เกล้า , เกล้าฯ
ตัวอย่างประโยค: เกล้ากระผมยินดีรับใช้ด้วยความจงรักภักดี

กล้า v wear hair in a bun or coil
คำอธิบาย: มุ่นผมให้เรียบร้อย
ความหมายเหมือนกับ: รวบ , มุ่น
คำตรงข้าม: ปล่อย
ตัวอย่างประโยค: ทางด้านวัฒนธรรม ชาวผู้ไทสวมเครื่องประดับ สร้อยข้อมือ ข้อเท้าด้วยโลหะเงิน เกล้าผมมวยสูงตั้งตรง มัดมวยด้วยผ้าแถบผืนเล็กๆ

กล้ากระหม่อม pron I
คำอธิบาย: สรรพนามบุรุษที่1 ใช้แทนตัวผู้พูดเพศชาย เพ็ดทูลพระอนุวงศ์ชั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอ, พระวรวงศ์เธอที่ทรงกลม และสมเด็จพระสังฆราช
ความหมายเหมือนกับ: เกล้าฯ
คำตรงข้าม: เกล้ากระหม่อมฉัน
ตัวอย่างประโยค: เกล้ากระหม่อมขอรับพระบรมราชโองการไว้เหนือเกล้า

กล้า n head
หน่วยนับ: หัว
ความหมายเหมือนกับ: หัว , กระหม่อม , เศียร , ศีรษะ
ตัวอย่างประโยค: การลงภาพบุคคลในสถาบันที่สาธารณชนเคารพสักการะและนับถือไว้เหนือเกล้าเหนือหัวนั้นควรระมัดระวังความเสื่อมเสียหายให้มาก

ข้าวกล้า n rice seedlings
คำอธิบาย: ข้าวเปลือกที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกที่อื่น
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: กล้า , ต้นกล้า
ตัวอย่างประโยค: แม่เอื้อมมือลงไปสัมผัสดินโคลนเพื่อปักดำข้าวกล้า

แข็งกล้า adj brave
คำอธิบาย: ที่มีความกล้ามาก
ความหมายเหมือนกับ: กล้าหาญ , ห้าวหาญ
คำตรงข้าม: ขี้ขลาด , ขลาด
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนแข็งกล้าพร้อมที่จะต่อสู้อุปสรรคต่างๆ ได้ทุกเมื่อ

อวดกล้า v be brazen
คำอธิบาย: แสดงว่าตนนั้นกล้าหาญ
คำตรงข้าม: กลัว , ขลาดกลัว
ตัวอย่างประโยค: เขาอวดกล้ามากเกินไปเลยถูกหัวหน้าสั่งพักงาน

จนด้วยเกล้า v be baffled
ความหมายเหมือนกับ: สุดคิด , คิดไม่ออก , หมดปัญญาคิด , จนปัญญา
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเจอข้อสอบหินแบบนี้ เห็นทีจะจนด้วยเกล้าแล้วแน่ๆ

ปีกกล้าขาแข็ง v become full-fledged
คำอธิบาย: พึ่งตัวเองได้, เป็นคำที่ผู้ใหญ่มักใช้กล่าวเชิงตำหนิติเตียนผู้น้อย
ตัวอย่างประโยค: เมื่อลูกไก่กระเทาะเปลือกไข่ออกมา แม่ไก่ก็ไม่ยอมทิ้งลูก กกจนลูกปีกกล้าขาแข็ง

ปากกล้า adj sharp-tongued
คำอธิบาย: พูดไม่เกรงกลัวใคร
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้เป็นคนปากกล้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว

ผู้บังเกิดเกล้า n parents
คำอธิบาย: ผู้ให้กำเนิด
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: บุพการี , บิดามารดา
ตัวอย่างประโยค: เราทุกคนควรมีความกตัญญูต่อผู้บังเกิดเกล้า

โปรดเกล้า v be kind enough to
ความหมายเหมือนกับ: โปรดเกล้าโปรดกระหม่อ , กรุณา
ตัวอย่างประโยค: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงแก่บรรดานักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม v royal to please
ความหมายเหมือนกับ: โปรดเกล้า , กรุณา
ตัวอย่างประโยค: พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีตามการกราบบังคมทูลของประธานรัฐสภา

เสื้อกล้า n vest
คำอธิบาย: เสื้อชั้นในชาย ทำด้วยผ้ายืด ไม่มีแขน ไม่มีปก
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: ชายชราหาเสื้อกล้ามมาใส่แล้วหาผ้าขาวม้ามาคาดที่เอว

แดดกล้า n burning sun

ตากล้า n seeding field
คำอธิบาย: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
หน่วยนับ: ตา
ความหมายเหมือนกับ: ตาตกกล้า
ตัวอย่างประโยค: เขายืนตะโกนเรียกลูกชายอยู่บนตากล้า

ตาตกกล้า n seedling field
คำอธิบาย: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
หน่วยนับ: ตา
ความหมายเหมือนกับ: ตากล้า
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านช่วยกันทำตาตกกล้าอย่างขันแข็ง

ตากล้า n seeding field
คำอธิบาย: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
หน่วยนับ: ตา
ความหมายเหมือนกับ: ตาตกกล้า
ตัวอย่างประโยค: เขายืนตะโกนเรียกลูกชายอยู่บนตากล้า

ตาตกกล้า n seedling field
คำอธิบาย: พื้นดินที่ยกเป็นคันแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับตกกล้า
หน่วยนับ: ตา
ความหมายเหมือนกับ: ตากล้า
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านช่วยกันทำตาตกกล้าอย่างขันแข็ง

กล้า n soldier
ความหมายเหมือนกับ: ทแกล้ว , ทหาร , ผู้กล้า

ใจกล้า v be brave
คำอธิบาย: ไม่หวาดกลัว, ไม่ขลาดกลัว
ความหมายเหมือนกับ: กล้าหาญ , องอาจ , กล้า
คำตรงข้าม: ใจเสาะ
ตัวอย่างประโยค: หล่อนใจกล้ามากที่เข้าไปหาสามีตามลำพังถึงในคุก

ใจกล้า adj fearless
ความหมายเหมือนกับ: กล้าหาญ , องอาจ , กล้า
คำตรงข้าม: ใจเสาะ
ตัวอย่างประโยค: เธอเป็นสาวใจกล้าคนแรกที่ได้เปิดเผยความจริงแก่สายตาประชาชน

ทราบเกล้าทราบกระหม่อม v know
คำอธิบาย: กราบบังคมทูลถึงสิ่งที่ทราบมา
ความหมายเหมือนกับ: รู้ , ทราบเกล้าฯ

ร่มเกล้า n protector
คำอธิบาย: ผู้ป้องกันความเดือดร้อน
ความหมายเหมือนกับ: ร่มเกศ

รัดเกล้า n tiara
คำอธิบาย: เครื่องประดับศรีษะสตรีสูงศักดิ์ในราชสำนักแต่โบราณและประดับศรีษะนางละครแต่งยืนเครื่องซึ่งเลียนแบบสตรีสูงศักดิ์
หน่วยนับ: อัน

ปกเกล้าปกกระหม่อม n Your Majesty the King
ตัวอย่างประโยค: ข้าแผ่นดินไทยที่เฝ้ารอพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมยังมีอีกมาก

ปกเกล้า v protect
ความหมายเหมือนกับ: ปกเกศ , คุ้มครอง
ตัวอย่างประโยค: พระบารมีปกเกล้าปวงประชาให้อยู่เย็นเป็นสุข

ซักล้า v wash
ความหมายเหมือนกับ: ชะล้าง , ล้าง , ฟอก , ซักฟอก
ตัวอย่างประโยค: เมื่อซักล้างเสื้อผ้าแล้ว สามารถนำมาใช้ล้างลานบ้าน ล้างห้องน้ำ หรือรดน้ำต้นไม้ก็ได้

คมกล้า adj sharp
ความหมายเหมือนกับ: คม

แกร่งกล้า v proficient
ความหมายเหมือนกับ: เก่ง
ตัวอย่างประโยค: ฝีมือของเขายังไม่แกร่งกล้าพอที่จะสู้คู่ต่อสู้ได้

ต้นกล้า n rice sprouts
ตัวอย่างประโยค: แปลงนานี้มีแต่ต้นกล้าเต็มไปหมด

ต้นกล้า n young plant
ความหมายเหมือนกับ: หน่อ , กล้า , ต้นอ่อน
ตัวอย่างประโยค: ชาวสวนเพาะต้นกล้าแยกไว้ต่างหาก

ทูลเกล้าฯ ถวาย v present
คำอธิบาย: ถวาย (ใช้แก่ของที่ยกได้ที่ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระบรมราชกุมารี)
ความหมายเหมือนกับ: ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย v present
ความหมายเหมือนกับ: น้อมเกล้าฯ ถวาย
ตัวอย่างประโยค: เศรษฐีจากเมืองจีนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดิน 100 ไร่

น้อมเกล้าฯ ถวาย v present
ความหมายเหมือนกับ: น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
ตัวอย่างประโยค: บริษัทสหกรณ์ ซี.ซี. ฟรีสแลนด์น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องมือสำหรับผลิตเนยแข็ง เนื่องในวโรกาสมหามงคล

ล้นเกล้าล้นกระหม่อม n His/Her Majesty
คำอธิบาย: คำเรียกพระเจ้าแผ่นดินโดยความเคารพนับถือ
ตัวอย่างประโยค: บทความที่ท่านผู้อ่านได้อ่านจบลงไปแล้วนี้ เป็นพระราชกรณียกิจของล้นเกล้าล้นกระหม่อมสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาราช

ล้นเกล้าล้นกระหม่อม adv extremely
ความหมายเหมือนกับ: มากมาย
ตัวอย่างประโยค: ราษฎรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างมิเสื่อมคลาย

เหรียญกล้าหาญ n decoration for bravery
คำอธิบาย: เหรียญที่ให้ประดับเป็นการเชิดชูเกียรติในความกล้าหาญ
หน่วยนับ: เหรียญ
ตัวอย่างประโยค: เธอได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญในครั้งนี้ด้วย

เหล็กกล้า n steel
คำอธิบาย: เหล็กที่มีธาตุคาร์บอนเจืออยู่ประมาณร้อยละ 0.15 - 1.5 สมบัติของเหล็กกล้าแตกต่างกันไปตามจำนวนร้อยละของธาตุคาร์บอนและของโลหะอื่น ที่เจือปนอยู่ ทั้งยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้ในการเตรียมเหล็กกล้านั้นๆ ด้วย
ตัวอย่างประโยค: สหภาพโซเวียตสามารถผลิตรองเท้าและเหล็กกล้าได้มากกว่าสหรัฐอเมริกา

เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม n stainless steel
คำอธิบาย: เหล็กกล้าที่เจือโลหะโครเมียมหรือโลหะโครเมียมกับโลหะนิกเกิลบางชนิดมีซิลิคอนเจือปนด้วย
ความหมายเหมือนกับ: เหล็กกล้าไร้สนิม
ตัวอย่างประโยค: การก่อสร้างอาคารนี้ผู้รับเหมาใช้เหล็กกล้าไม่เป็นสนิมทั้งหมด

เหล็กกล้าไร้สนิม n stainless steel
คำอธิบาย: เหล็กกล้าที่เจือโลหะโครเมียมหรือโลหะโครเมียมกับโลหะนิกเกิลบางชนิดมีซิลิคอนเจือปนด้วย
ความหมายเหมือนกับ: เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม

หักล้า v confute
ความหมายเหมือนกับ: ลบล้าง
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายจำเลยต้องหาพยานหลักฐานมาหักล้างข้อมูลของฝ่ายโจทก์ให้ได้ จึงจะรอดพ้นจากความผิด

อย่างแรงกล้า adv strongly
ตัวอย่างประโยค: เราทั้งหลายปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะปรับปรุงดำเนินกิจการบ้านเมืองให้ปกติมั่นคงขึ้น

ความกล้า n courage
คำอธิบาย: ความกล้าหาญไม่กลัวเกรงอันตรายใดๆ
ความหมายเหมือนกับ: ความเก่งกล้า , ความองอาจ , ความกล้าหาญ
คำตรงข้าม: ความขลาด , ความกลัว
ตัวอย่างประโยค: เขาสอนลูกให้เป็นคนมีความกล้าในทางที่ถูกต้อง

ความเก่งกล้า n courage
คำอธิบาย: กล้าหาญไม่กลัวเกรงอันตราย
ความหมายเหมือนกับ: ความกล้า , ความองอาจ , ความห้าวหาญ , ความเก่งกาจ
คำตรงข้าม: ความขลาด , ความกลัว
ตัวอย่างประโยค: ความเก่งกล้าสามารถของเขามีหลายประการ

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย v present
คำอธิบาย: ถวาย (ใช้แก่ของที่ยกได้ที่ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระบรมราชกุมารี)
ความหมายเหมือนกับ: ทูลเกล้าฯ ถวาย
คำตรงข้าม: พระราชทาน , รับพระราชทาน

แก่กล้า v be proficient in
ความหมายเหมือนกับ: เก่ง , เข้มแข็ง
คำตรงข้าม: อ่อนแอ
ตัวอย่างประโยค: วิชาของเขาแก่กล้าขึ้นทุกวัน

หักล้า v confute
ความหมายเหมือนกับ: ลบล้าง
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายจำเลยต้องหาพยานหลักฐานมาหักล้างข้อมูลของฝ่ายโจทก์ให้ได้ จึงจะรอดพ้นจากความผิด

อย่างแรงกล้า adv strongly
ตัวอย่างประโยค: เราทั้งหลายปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะปรับปรุงดำเนินกิจการบ้านเมืองให้ปกติมั่นคงขึ้น

ขนพองสยองเกล้า v be horrified
ความหมายเหมือนกับ: น่ากลัว , สยองขวัญ

ขนพองสยองเกล้า adj terrible
ความหมายเหมือนกับ: น่ากลัว , สยองขวัญ

ความกล้าหาญชาญชัย n bravery
ความหมายเหมือนกับ: ความกล้า , ความอาจหาญ , ความเด็ดเดี่ยว
คำตรงข้าม: ความขี้ขลาด

เก่งกล้าสามารถ adj brave
ความหมายเหมือนกับ: หาญกล้า
คำตรงข้าม: ขี้ขลาด , ขลาด

หาญกล้า adj brave
ความหมายเหมือนกับ: เก่งกล้าสามารถ
คำตรงข้าม: ขี้ขลาด , ขลาด

แกล้วกล้า v be brave
ความหมายเหมือนกับ: กล้าหาญ , กล้า , เก่งกล้า

กล้า pron I
ความหมายเหมือนกับ: เกล้า

กล้า pron I
คำตรงข้าม: เกล้ากระหม่อมฉัน

หาญกล้า v bold
ความหมายเหมือนกับ: กล้าหาญ
คำตรงข้าม: ขลาดกลัว , กลัว , ขลาด

คนกล้า n braver
ความหมายเหมือนกับ: นักรบผู้กล้า , ผู้กล้า

นักรบผู้กล้า n braver
ความหมายเหมือนกับ: คนกล้า , ผู้กล้า

ผู้กล้า n braver
ความหมายเหมือนกับ: คนกล้า , นักรบผู้กล้า

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อ v be kind enough to
ความหมายเหมือนกับ: กรุณา

ผ่านเกล้า n king
ความหมายเหมือนกับ: ผ่านฟ้า , กษัตริย์ , ราชา

ผ่านเกล้า n king
ความหมายเหมือนกับ: ผ่านพิภพ , กษัตริย์ , ราชา

วางกล้า v swagger
ความหมายเหมือนกับ: วางโต , อวดดี , อวดเก่ง , วางท่า

วางกล้า v act big
ความหมายเหมือนกับ: ทำใหญ่ , วางข้อ , วางท่า

แกล้วกล้า adj clever
ความหมายเหมือนกับ: ชำนาญ , ฉลาด , เก่ง , หลักแหลม
คำตรงข้าม: โง่ , เขลา

ผู้กล้า n soldier
ความหมายเหมือนกับ: ทแกล้ว , ทหาร

ผู้กล้า n soldier
ความหมายเหมือนกับ: ทกล้า , ทหาร

แกล้วกล้า adj sturdy
ความหมายเหมือนกับ: ฉกาจ , แข็งแรง , ห้าวหาญ , องอาจ

หมู่กล้า n legion
ความหมายเหมือนกับ: ทหาร , พลรบ , เหล่าทหาร

ทราบเกล้า v know
ความหมายเหมือนกับ: รู้

น่าขนพองสยองเกล้า adj dreadful
ความหมายเหมือนกับ: น่ากลัว , น่าขนลุก , น่าพรั่นพรึง , สยองขวัญ

น่าขนพองสยองเกล้า v be dreadful
ความหมายเหมือนกับ: น่ากลัว , น่าขนลุก , น่าพรั่นพรึง , สยองขวัญ

ไม่กล้าพูด adv evade
ความหมายเหมือนกับ: อิดเอื้อน
คำตรงข้าม: โพล่ง

ไม่กล้าสู้ v be afraid
ความหมายเหมือนกับ: ขยาด

เหล็กกล้าละมุน n mild steel

หาญกล้า adj brave
ความหมายเหมือนกับ: กล้า , หาญ
คำตรงข้าม: ขี้ขลาด , อ่อนแอ

ความไม่กล้า n cowardice
ความหมายเหมือนกับ: ความขลาด
คำตรงข้าม: ความองอาจ , ความกล้าหาญ

ไม่กล้าสบตา v avoid someone´s eyes
ความหมายเหมือนกับ: หลบสายตา , ไม่สู้สายตา
คำตรงข้าม: สบตา , สู้หน้า

ไม่กล้าสู้สายตา v avoid someone´s eyes
ความหมายเหมือนกับ: หลบตา
คำตรงข้าม: สบสายตา , สบตา

หาญกล้า adj bold
ความหมายเหมือนกับ: กล้าหาญ , อาจหาญ , หาญ
คำตรงข้าม: อ่อนแอ , ขลาดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top