กล่าวประชัน

ภาษาอังกฤษ


v argue
ความหมายเหมือนกับ: กล่าวโต้ , โต้ตอบ , ถ้อถ้อย , ท่อถ้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: answer suddenly , retort