กลุ่มเป้าหมาย

ภาษาอังกฤษ


n target group
คำอธิบาย: กลุ่มบุคคลซึ่งใช้เป็นศูนย์กลางให้ได้รับผลนั้น
หน่วยนับ: กลุ่ม
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของค่ายจะเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นมากกว่าคนในวัยทำงาน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top