กลุ่ม

ภาษาอังกฤษ


clas group
คำอธิบาย: ลักษณนามเรียกของที่รวมกันเป็นหมู่
n group
คำอธิบาย: คน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ที่รวมกันเป็นหมู่ๆ หรือเป็นกลุ่มก้อน
หน่วยนับ: กลุ่ม
ความหมายเหมือนกับ: พวก , เหล่า
คำที่เกี่ยวข้อง: bloc , community , crowd , assemblage , covey , bevy
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมร่วมในแบบฉบับเฉพาะของตนเอง