กลมกลืน

ภาษาอังกฤษ


v be harmonious
คำอธิบาย: เข้ากันได้ดี, ไม่ขัดแย้งกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be in harmony with
ตัวอย่างประโยค: ท่วงทำนองของเพลงกลมกลืนกับเนื้อร้อง