กรมประชาสงเคราะห์

ภาษาอังกฤษ


n Department of Public Welfare
คำที่เกี่ยวข้อง: Public Welfare Department
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันงานทางจิตเวชได้ร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาล โรงเรียน และกรมประชาสงเคราะห์ เป็นต้น