ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

younger generation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *younger generation*, -younger generation-

younger generation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
younger generation (n.) คนชั้นหลัง See also: คนรุ่นลูกรุ่นหลาน Syn. successors, lineage

younger generation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
子弟[zǐ dì, ㄗˇ ㄉㄧˋ, 子弟] child; the younger generation
业障[yè zhàng, ㄧㄝˋ ㄓㄤˋ, 业障 / 業障] retribution (for sins of a previous incarnation); evil creature (preventing a Buddhist monk from progressing to enlightenment); vile spawn; filthy lucre (i.e. money); fig. term of abuse for younger generation

younger generation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヤンガージェネレーション[, yanga-jienere-shon] (n) younger generation; (P)

younger generation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุชนรุ่นหลัง[n. exp.] (anuchon run) EN: younger generation ; future generations FR: nouvelle génération [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า younger generation
Back to top