ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

yield up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *yield up*, -yield up-

yield up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
yield up (phrv.) ยอมให้ (บางสิ่ง) กับ Syn. give up
yield up the ghost (idm.) ตาย See also: สูญสิ้น Syn. give up
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
yield upon investmentผลตอบแทนจากการลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า yield up
Back to top