ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

write up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *write up*, -write up-

write up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
write up (phrv.) เขียนในที่สาธารณะ Syn. mark up
write up (phrv.) เขียนหรือบรรยายไว้อย่างสมบูรณ์
write up (phrv.) เขียนปรับให้ทันสมัย See also: เขียนให้เข้ากับปัจจุบัน
write up (phrv.) เขียนแสดงความคิดของ
write up (phrv.) เขียนอย่างน่าสนใจหรือเร้าความสนใจ Syn. write down
write up (phrv.) เขียนถึง Syn. write in
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Write upเพิ่มค่า [การบัญชี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, I know, but first you're gonna have to write up a 784, and then they're gonna schedule a hearing, which I'm gonna have to postpone due to a family illness, then I'm gonna appeal that ruling, and by that time, the season's gonna be over.ใช่ ผมรู้ แต่คุณต้องเขียนฟอร์ม 784 นัดรอฟังคำตัดสิน ซึ่งผมจะเลื่อนไปเพราะคนที่บ้านป่วย
I've got to write up a status report for deputy director Adams.ผมต้องเขียนรายงานให้รองผอ.อดัมส์
I'll write up the report and e-mail it to you for signature.ฉันจะเขียนรายงาน แล้วอีเมล์ไปให้คุณเซ็น
I didn't write up my summary until an hour before the trial.ผมไม่ได้เขียนบทสรุปจนกระทั่ง ชั่วโมงนึงก่อนการพิจารณาคดี
Why must you write up such a thing?พูดให้มันถูกต้องหน่อยสิ!
Could you write up some prototypes for these?คุณช่วยเขียนตัวต้นแบบของหัวข้อพวกนี้หน่อยสิ
Masuka, write up a protocol for random field swabbingมาซุกะ ร่างระเบียบการ การสุ่มเก็บดีเอ็นเอมาที
Tell Hunt he's good to go. I'll write up a consult later.บอกฮันท์ให้เข้าผ่าตัด ฉันจะเขียนถึงที่ปรึกษาทีหลัง
I'd like for you to write up a preliminary profile.ผมอยากให้คุณเขียนบทวิเคราะห์เบื้องต้น
You've never made me write up one of these before.นั่นเป็นเพราะผมทำให้คุณเสมอ หลังจากคดีจบ
I could write up a profile.ผมเขียนประวัติบุคคลโดยย่อได้
All I have to do is write up a bid.All I have to do is write up a bid.

write up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
書き立てる[かきたてる, kakitateru] (v1,vt) to write (a person) up (in a positive or negative light); to write something up so that it stands out; to write up in an exaggerated fashion; to detail; to list
認める[みとめる, mitomeru] (v1,vt) (uk) to write up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า write up
Back to top