ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

without strings

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *without strings*, -without strings-

without strings ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
without strings (adj.) ไม่มีเงื่อนไข See also: ไม่บังคับ, ไม่จำกัด, ไม่มีกฎเกณฑ์ Syn. unconditional, no strings attached, no catch,

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า without strings
Back to top