ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

withhold from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *withhold from*, -withhold from-

withhold from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
withhold from (phrv.) อดกลั้น See also: กลั้นไว้, ระงับ, ยับยั้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า withhold from
Back to top