ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

with one idea and will

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *with one idea and will*, -with one idea and will-

with one idea and will ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน[adv.] (pen nāmneun) EN: as a team ; with one heart and one mind ; with one idea and will FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า with one idea and will
Back to top