ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wish to do evil or cause suffering to someone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wish to do evil or cause suffering to someone*, -wish to do evil or cause suffering to someone-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wish to do evil or cause suffering to someone
Back to top