ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wish happiness to all creatures

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wish happiness to all creatures*, -wish happiness to all creatures-