ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wish happiness (to all creatures)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wish happiness (to all creatures)*, -wish happiness (to all creatures)-