ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wipe off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wipe off*, -wipe off-

wipe off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wipe off (phrv.) ขัดออกด้วยผ้า See also: ถูออกด้วยผ้า, เช็ดออก
wipe off (phrv.) ลบออก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He would have had to be calm enough to wipe off any fingerprints left on the knife.เขาจะมีที่จะสงบพอที่จะเช็ดออกลายนิ้วมือใด ๆ ที่เหลือในด
And you, wipe off the lipstick.และนายก็เช็ดรอยลิปสติกออกซะด้วย
You wiped off your fingerprints, but you didn't wipe off his blood from the grooves.คุณเช็ดรอยนิ้วมือของคุณออก แต่คุณไม่ได้เช็ดเลือดออกจากร่อง
Now, I'll wipe off the table we'll take it from the top.เอาล่ะ ฉันจะกวาดโต๊ะ เราจะเริ่มแต่ต้นเลย
Do we wipe off the prints?ต้องเช็ดรอยนิ้วมือออกไหม
♪ But still the world is cruel ♪ Wipe off that angel faceแม้กกระทั้งแอบบี้ก็พูดเหมือนกัน
She just looks young. Wipe off your drool, she's my mom!เธอยังดูไม่แก่เลย หยุดลามปามได้ละ นี่แม่ฉัน
We need to wipe off this flap.โรงพยาบาลเบธอิสราเอลดีคอนเนส"

wipe off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
拭い取る;ぬぐい取る[ぬぐいとる, nuguitoru] (v5r,vt) to wipe off; to wipe out; to expunge
拭き取る;ふき取る[ふきとる, fukitoru] (v5r,vt) to wipe off; to wipe up

wipe off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปัด[v.] (pat) EN: get rid of ; dispel ; eliminate ; remove ; wipe off ; ward off FR: éliminer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wipe off
Back to top