ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whiskers

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whiskers*, -whiskers-

whiskers ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毛刺[máo cì, ㄇㄠˊ ㄘˋ, 毛刺] barb; whiskers
[rán, ㄖㄢˊ, 髯] beard; whiskers
胡子[hú zi, ㄏㄨˊ ㄗ˙, 胡子 / 鬍子] beard; moustache or whiskers; facial hair
须毛[xū máo, ㄒㄩ ㄇㄠˊ, 须毛 / 鬚毛] whiskers; mustache

whiskers ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
風蝶草[ふうちょうそう, fuuchousou] (n) cat's whiskers (Cleome gynandra)
洞毛[どうもう, doumou] (n) vibrissae (e.g. cat whiskers)
頬髭;頬髯[ほおひげ, hoohige] (n) whiskers; sideburns; sideboards
髭(P);鬚;髯[ひげ, hige] (n) (1) moustache; beard; whiskers; (2) extremely short pulse appearing on an electrical signal; (P)

whiskers ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนวดแมว[n. exp.] (nūat maēo) EN: cat's whiskers FR:
พยับเมฆ [n.] (phayapmēk) EN: Cat's Whiskers ; Java tea ; Kidney tea plant ; Orthosiphon aristatus FR: Orthosiphon aristatus
หญ้าหนวดแมว[n. exp.] (yā nūat maē) EN: Java Tea ; Kidney tea ; Cat’ s Whiskers FR:

whiskers ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Backenbart {m} | mit einem Backenbartwhisker; whiskers | whiskered

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whiskers
Back to top