ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whisk away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whisk away*, -whisk away-

whisk away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whisk away (phrv.) ปัดออกเบาๆ (ด้วยแปรง, แกว่งหาง ฯลฯ) Syn. whip away, whip off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wanna whisk away the girl I love.ผมอยากจะคว้าผู้หญิงที่ผมรักเอาไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whisk away
Back to top