ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whip away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whip away*, -whip away-

whip away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whip away (phrv.) เอาออกทันที Syn. whip off, whisk away

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whip away
Back to top