ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

well-considered

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *well-considered*, -well-considered-

well-considered ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-considered (adj.) ซึ่งพิจารณามาแล้ว Syn. thought out, considered

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า well-considered
Back to top