ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weight of silver (equal to four baht or 60 grams)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weight of silver (equal to four baht or 60 grams)*, -weight of silver (equal to four baht or 60 grams)-