ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

water discharged just before giving birth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *water discharged just before giving birth*, -water discharged just before giving birth-