ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wash off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wash off*, -wash off-

wash off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wash off (phrv.) ล้างออกด้วยน้ำ See also: ล้างน้ำ Syn. come off, come out, get off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our underpants what you really saw was two people trying to wash off what we thought was poison but really turned out to be powdered fruit punch.ใส่ชุดชั้นใน ที่จริงแล้วนั่นคือ คุณกำลังเห็นเรา 2 คน พยายามล้างสิ่งที่เราคิดว่ามันคือยาพิษออก และที่จริงแล้วมันก็คือผงทำน้ำผลไม้
You showered to wash off vomit and sweat, and the police came?นายอาบน้ำล้างอ๊วก แล้วตำรวจก็มา?
Call's apartment is 5 minutes from the pharmacy, but there's no sign that he came here to wash off that blood.อพาร์เม้นท์ของคอลล์ 5 นาทีจากร้านขายยา แต่นี่ไม่มีสัญญาณบอกเหตุ ว่าเขามาที่นี่เพื่อล้างคราบเลือด
Franklin's brains won't wash off the guest linens.สมองแฟรงคลิ้น เละอยู่บนที่นอนผ้าลินิน
Take him to the stream to wash off that blood and dirt.พาเขาไปล้างเนื้อล้างตัวที่ลำธาร
And while we're on the subject, my transgressions wash off a little easier than yours.และในขณะที่เราคุยเรื่องนี้กันอยู่ สิ่งที่ฉันทำมันล้างบาปได้ง่ายกว่าของคุณอยู่หน่อย
That kind of stink does not wash off.กลิ่นเหม็นที่ไม่ไม่ต้องล้างออก
Blood that will never wash off!และพระองค์จะไม่มีวันล้างมันออก
India blue is near impossible to wash off.หมึกของ บลู ออฟ อินเดีย ล้างออกยากซะด้วย
And that don't wash off. You get that, right?แล้วมันจะไม่หายไปง่ายๆ เข้าใจไหม
It's not a tattoo, but permanent marker's pretty hard to wash off.มันไม่ใช่รอยสัก แต่ติดแน่น
The blood will never wash off.เลือดย่อมไม่อาจชำระล้างด้วยเลือด

wash off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
汗を流す[あせをながす, asewonagasu] (exp,v5s) (1) to work hard; to sweat; (2) to wash off one's sweat
洗い落とす[あらいおとす, araiotosu] (v5s) to wash off; to wash out

wash off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลบล้าง[v.] (loplāng) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; poke a hole ; be obliterated FR: supprimer ; abolir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wash off
Back to top