ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wallow in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wallow in*, -wallow in-

wallow in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wallow in (phrv.) กลิ้งอยู่ใน See also: เกลือกกลิ้งอยู่ใน Syn. grovel in, welter in
wallow in (phrv.) ดีใจในเรื่อง See also: ยินดีกับ Syn. grovel in, welter in
wallow in (phrv.) มีเงินมาก Syn. roll in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Best not wallow in our grief.อย่างน้อยก็ไม่ต้องเศร้าโศก
But for a life of meaning, a man is condemned to wallow in the past and obsess about the future.คุณจะตายในไม่กี่นาที หรือผมอาจเสนอบางอย่างกับคุณ
Do you wallow in self-pity,นายจะหลงมัวเมา ปลื้มอยู่กับตัวเอง
But I'm not gonna wallow in it.แต่ฉันจะไม่จมปลักอยู่กับเรื่องนี้หรอก
But I don't have time to make you wallow in it because I have to take this call.แต่ชั้นไม่มีเวลาจะ \ ทำให้พวกเธอต้องกล้ำกลืนกับมัน เพราะชั้นต้องรับสายนี้ \ ฮัลโหล?
You have to decide if you're gonna buck up, get out of bed, and do your job, or if you're gonna wallow in self-pity.นายควรจะคิดได้ ว่าจะลุกขึ้นยืน เดินออกมาจากเตียงนั่น และก็ตั้งใจทำงานซะ
But I just need some time to wallow in it.แต่ฉันแค่ต้องการเวลานิดหน่อย ก่อนที่จะดีใจกับมัน
Come on... you can still wallow in your misery..just do it while getting dressed.ถึงคุณจะร้องไห้เหมือนเด็กต่อความทุกข์ของตัวเอง แต่ก็ยังแต่งตัวได้
I realize that the socially acceptable amount of time to wallow in grief is coming to an end, and--ผมรู้ว่าการใช้เวลาไปมากมาย ในการหมกมุ่นกับความเศร้า ต้องมีจุดสิ้นสุด และ--
Wallow in despair.อยู่ในวังวนแห่งความสิ้นหวัง
I'll not sit here and swallow insults from a boy so green he pisses grass.ข้าจะไม่นั่งเฉยและทนให้

wallow in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
溺れる[おぼれる, oboreru] (v1,vi) (1) (uk) to drown; to nearly drown; to sink below the surface (of water); (2) to indulge in; to lose one's head over something; to wallow in; (P)
飛燕[ひえん, hien] (n) swallow in flight

wallow in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกลือกโคลน[v. exp.] (kleūak khlō) EN: wallow in mud FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wallow in
Back to top