ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

walk round

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *walk round*, -walk round-

walk round ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
walk round (phrv.) เดินไปยัง Syn. walk over
walk round (phrv.) พาเดินไปยัง See also: พาไปยัง Syn. walk over

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า walk round
Back to top