ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

walk over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *walk over*, -walk over-

walk over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
walk over (phrv.) เดินไปยัง Syn. walk round
walk over (phrv.) เดินนำไปยัง See also: เดินนำทางไปสู่ Syn. walk round
walk over (phrv.) เอาชนะได้ง่าย See also: ได้ชัยชนะมาง่ายดาย
walk over (phrv.) ไม่เชื่อฟัง See also: ขัดขืน Syn. trample on, tread on, walk on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When I say action, you walk over to the table and show everybody how you eat like a big girl.Super Junior Full House I LOVE LEE DONGHAE!
Let's walk over to my office.เดินไปที่ทำงานผมกันเถอะ
Hey, man, what if I said you could walk over there right now, jump on a bus, catch a ride home?นี่ ถ้าฉันบอกว่าให้นายเดินออกไป ขึ้นรถเมล์ แล้วกลับบ้านล่ะ
You think you can just walk over hereเธอคิดว่าเธอแค่เดินมาตรงนี้
I'm sure they just saw me walk over there and then they took off.ผมว่ามันคงเห็นผมเดินไปที่นั่น คงแอบดูผมอยู่.
He gives me the power to walk over snakes, and win over all my enemies.ท่านได้มอบพลังเพื่อ เดินอยู่อยู่เหนืองู และ เพื่อที่จะชนะเหล่ามารทั้งหลาย
Okay, well, since you're on this moral roll, why don't we walk over to helen's?ตกลง ในเมื่อเธอกำลังศีลธรรมสูง ทำไมเราไม่เดินไปบ้านของเฮเลน
We meet at 6:30 and walk over for curtain at 8:00.เจอกันตอนหกโมงครึ่ง เดินไปที่ม่านตอนแปดโมง
You want me to walk over there and pull you up against me and kiss you until your knees buckle.คุณอยากให้ผมเดินตรงเข้าไป ยกคุณขึ้นชิดเบียดตัวผม แล้วจูบคุณจนคุณเข่าอ่อน
If I walk over there and tell him everything,สมมุติฉันเดินไปตรงนั้นและสารภาพกับเขาทุกเรื่อง
"If you need to walk over me to release all that pent-up stress,""ถ้าคุณต้องการจะใช้ฉัน เพื่อปลดปล่อยความเครียดของคุณ"
Something you can stomp on, walk over repeatedly, over and over again,มันโดนเหยียบย่ำ ครั้งแล้วครั้งเล่า ซ้ำแล้วซ้ำเล่า...

walk over ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安步当车[ān bù dàng chē, ㄢ ㄅㄨˋ ㄉㄤˋ ㄔㄜ, 安步当车 / 安步當車] walk over leisurely instead of riding in a carriage; walk rather than ride

walk over ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
飛び越える;跳び越える[とびこえる, tobikoeru] (v1,vt) to jump over; to clear; to walk over (someone)

walk over ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ย่ำ[v.] (yam) EN: tread ; tramp ; trample ; crush ; squash ; walk over FR: piétiner ; fouler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า walk over
Back to top